Addysg

Angen i gynllun i Gymreigio'r gweithlu addysg fynd ymhellach, ac yn fwy sydyn

Wrth ymateb i gyhoeddiad cynllun 10 mlynedd y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i gynyddu nifer yr athrawon sy’n siarad Cymraeg dywedodd Ifan Jones, Is-gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

"Y brif her wrth sicrhau bod pob disgybl yn derbyn addysg Gymraeg yw cael digon o staff sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg. Felly yn sicr mae angen cynllun i fynd i'r afael â hynny ond dydy'r hyn mae'r Llywodraeth wedi ei gyhoeddi ddim yn gwneud digon, nac ar ddigon o frys.

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Pwysywch yma i agor fel PDF

Rydyn ni'n galw am sefydlu Cronfa Datblygu’r Gweithlu Addysg Gymraeg o £10 Miliwn yn flynyddol am y 5 mlynedd nesaf ar gyfer:

Awdurdodau Lleol
Cyllido yn seiliedig ar geisiadau cynllunio gan yr Awdurdod Lleol

Ble mae'r Strategaeth?

Wedi i'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, gyhoeddi prosiectau fydd yn gwneud cais am gyllid o’r Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg mae Cymdeithas yr Iaith  wedi gofyn "ble mae'r strategaeth?"

Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd grŵp ddysg Cymdeithas yr Iaith:

‘Ail-frandio’ Cymraeg ail iaith yn ‘methu cenhedlaeth arall o blant’

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu penderfyniad Cymwysterau Cymru i beidio â chyflwyno un cymhwyster Cymraeg i holl ddisgyblion Cymru, ac wedi cyhuddo’r corff o wneud dim mwy nag ‘ail-frandio’ Cymraeg ail iaith a ‘methu cenhedlaeth arall o blant’.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi:

Canllawiau newydd at Gategoreiddio Ysgolion

Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Canllawiau newydd ar gategoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
 

CYMDEITHAS THANK COUNCIL AND TELL EDUCATION MINISTER "Over to You !"

Cymdeithas yr Iaith has thanked Carmarthenshire County Council's Cabinet for their decision to save Ysgol Blaenau and Ysgol Mynydd-y-Garreg, and has called on the Education Minister to now give clear and practical support to maintain the long-term sustainability of the schools

DIOLCH GYNGOR SIR GÂR - Drosodd atoch chi Weinidog Addysg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi diolch i Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin am eu penderfyniad i gadw ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau ar agor, ac yn galw nawr ar y Gweinidog Addysg i roi cymorth ymarferol i sicrhau cynaladwyedd amser hir ysgolion gwledig.

Llythyr Llywodraethwyr Abersoch i Gyngor Gwynedd

Ysgol Abersoch
Lôn Gwydryn
Abersoch
Gwynedd
LL53 7EA

Tachwedd 8fed, 2021

Ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd ar Ysgol Abersoch

Mewn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi Cyngor Sir Gwynedd ar Ysgol Abersoch, dywedodd Ffred Ffransis ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Croesawu cyfle i ailystyried dyfodol Ysgol Abersoch

Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021).

Dywedodd llefarydd ar ran Grŵp Addysg y Gymdeithas: