Addysg

Symposiwm Addysg Gymraeg i Bawb yn pwysleisio: rhaid rhoi terfyn ar amddifadu 80% o’n plant o’r Gymraeg

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi cynigion ar gyfer y Bil Addysg Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cynnal Symposiwm ym Mae Caerdydd i drafod ei Deddf Addysg Gymraeg ddrafft ei hun.

Dywedodd Catrin Dafydd ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Cydweithio yn allweddol i sicrhau addysg Gymraeg

Yn dilyn cyfarfod fforwm Tynged yr Iaith Sir Gâr: Addysg yw'r Allwedd a drefnwyd gan ranbarth Sir Gâr Cymdeithas yr Iaith heddiw (15/10/2022) dywedodd Ffred Ffransis:

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Arweinydd y Cyngor, Darren Price, a swyddogion adran addysg y sir am ddod i'r fforwm ac am fod yn barod i drafod gyda ni.

Symposiwm Deddf Addysg Gymraeg i Bawb

27/10/2022 - 10:30

Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Gyda:

Cabinet yn Trafod Ad-drefnu Addysg yn Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi datgan cefnogaeth i fwriad Cyngor Sir Caerfyrddin i ddiwygio'r broses ddadleuol o ymgynghori ynghylch ad-drefnu ysgolion yn y sir - sydd wedi cynnwys cau ysgolion pentre a newid categori ieithyddol ysgolion eraill.
Mae adroddiad ar y broses ymgynghori yn cael ei drafod mewn cyfarfod Cabinet heddiw

Fforwm Agored Tynged yr Iaith Sir Gâr '22 - Addysg yw'r Allwedd

15/10/2022 - 09:30

 

Cyfle holi
Cyng Darren Price (Arweinydd y Cyngor Sir Gâr)
Swyddogion y Cyngor

Cyfle i drafod:

Deddf Addysg Gymraeg Cymdeithas yr Iaith

Rydyn ni wedi diweddaru'r ddeddf yn dilyn ymgynghoriad - mae'r fersiwn diweddaraf i'w weld yma

Lansio Deddf Addysg

Rydyn ni'n galw ar y Llywodraeth i osod nod statudol mai’r Gymraeg fydd iaith cyfundrefn addysg Cymru erbyn 2050 wrth gyhoeddi ein Deddf Addysg Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Daw’r newyddion wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi ymgynghoriad yn yr hydref fel rhan o’i hymrwymiad i gyflwyno deddfwriaeth yn y maes o fewn y pedair blynedd nesaf.

Angen i gynllun i Gymreigio'r gweithlu addysg fynd ymhellach, ac yn fwy sydyn

Wrth ymateb i gyhoeddiad cynllun 10 mlynedd y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i gynyddu nifer yr athrawon sy’n siarad Cymraeg dywedodd Ifan Jones, Is-gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

"Y brif her wrth sicrhau bod pob disgybl yn derbyn addysg Gymraeg yw cael digon o staff sy'n gallu gweithio trwy'r Gymraeg. Felly yn sicr mae angen cynllun i fynd i'r afael â hynny ond dydy'r hyn mae'r Llywodraeth wedi ei gyhoeddi ddim yn gwneud digon, nac ar ddigon o frys.

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Strategaeth datblygu gallu’r gweithlu addysg

Pwysywch yma i agor fel PDF

Rydyn ni'n galw am sefydlu Cronfa Datblygu’r Gweithlu Addysg Gymraeg o £10 Miliwn yn flynyddol am y 5 mlynedd nesaf ar gyfer:

Awdurdodau Lleol
Cyllido yn seiliedig ar geisiadau cynllunio gan yr Awdurdod Lleol

Ble mae'r Strategaeth?

Wedi i'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, gyhoeddi prosiectau fydd yn gwneud cais am gyllid o’r Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg mae Cymdeithas yr Iaith  wedi gofyn "ble mae'r strategaeth?"

Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd grŵp ddysg Cymdeithas yr Iaith: