Addysg

"ANGEN CHWYLDROI ADDYSG ÔL-16 I ARFOGI IEUENCTID AR GYFER DYFODOL CYMRAEG"

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin yn mynnu mewn fforwm cyhoeddus yfory (dydd Sadwrn 14/11) y dylai'r gallu i gyfathrebu a chyflawni eu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg fod yn sgil addysgol hanfodol i bob myfyriwr mewn addysg ôl-16 yn y sir.
Bydd Toni Schiavone, sy'n gyn-gynghorydd i Lywodraeth Cymru ar addysg, yn lansio'r ymgyrch ar ran y Gymdeithas. Yn ymateb yn ffurfiol fe fydd:

* Ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin - Cynghorydd Glynog Davies (Deiliad portffolio addysg ar y Bwrdd Gweithredol) a'r Cyng Peter

Dyfodol Ysgol Bentre Gymraeg ym Mhowys

 

CYMDEITHAS YR IAITH YN GALW AR Y GWEINIDOG ADDYSG I YMYRRYD YN SYTH

Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Powys i baratoi achos dros  ad-drefnu addysg a allai arwain at gau Ysgol Pennant (sy'n gwasanaethu cymuned bentrefol Gymraeg Penybont-Fawr ac yn ysgol lwyddiannus gyda 82 o ddisgyblion ynddi), mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg i ymyrryd yn syth i gynghori'r Cyngor Sir y byddant yn torri'r Côd Trefniadaeth Ysgolion os na byddant yn diwygio eu cynlluniau.

RHYBUDD AM "GANLYNIAD ANFWRIADOL" BIL Y CWRICWLWM I AMDDIFADU PLANT O'R GYMRAEG

Mae Rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y cannoedd
o addysgwyr a gwynodd am Fil y Cwricwlwm i anfon ymateb erbyn 5pm fory
(Dydd Mawrth 29ain Medi) i ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifainc ac
Addysg y Senedd i'r Bil. Mae holiadur y Pwyllgor
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3EO06Q/   yn gofyn yn benodol (3:1) a

Hyfforddiant Athrawon: angen buddsoddi £100m mewn hyfforddiant iaith

       

 

Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100m mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant athrawon.

 

Dim egni ar ôl gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo'r Gymraeg

Open letter to Kirsty Williams from education workers

Open letter from education workers to the Education Minister, Kirsty Williams MS, calling on her to remove English as a compulsory element from the new curriculum for Wales.

Llythyr agored addysgwyr at Kirsty Williams

Llythyr agored gan weithwyr addysg at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS, yn galw arni i dynnu Saesneg fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru.

"Peidiwch â throi'r cloc yn ôl 30 mlynedd"- Neges Addysgwyr i'r Gweinidog

Mae ymhell dros gant o addysgwyr o Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi wedi llofnodi llythyr, a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith, at y Gweinidog Addysg yn galw arni i dynnu allan o Fil y Cwricwlwm unrhyw gyfeiriad at orfodi ysgolion i ddysgu Saesneg i blant o 4 oed. Mae'r 115 o addysgwyr yn cynnwys athrawon, swyddogion addysg a llywodraethwyr presennol ac eraill sydd wedi gwasanaethu dros y 30 mlynedd diwethaf.