Addysg

Peidiwch â cholli amser o ran dyfodol ysgolion pentre - ple i Gyngor Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno wrth Gynghorwyr Sir Gâr fod swyddogion i'w gweld yn anwybyddu cyfarwyddyd i ddefnyddio'r 4 mis nesaf i drafod gyda chymunedau lleol ddyfodol eu hysgolion lleol. Penderfynodd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ar Fawrth 1af i estyn cyfnod ymgynghoriad ar gynigion i gau Ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau tan ddiwedd tymor yr haf mewn ymateb  i ganllawiau diwygiedig y Gweinidog Addysg am gynnal ymgynghoriadau mewn pandemig.

Croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i gyflwyno fframwaith y Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno fframwaith y Gymraeg i gyd-fynd â Bil y Cwricwlwm ond yn galw am wneud y fframwaith hwnnw yn statudol yng Nghyfnod 4 y Bil, sy’n digwydd heddiw (Dydd Mawrth, 9 Mawrth). 

Rhowch sicrwydd i'r ysgolion am eu dyfodol

Wrth sylwi ar benderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin i estyn cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol Ysgol Mynydd-y-Garreg tan ganol Gorffennaf, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Cyngor i ddefnyddio'r amser i roi sicrwydd i'r ysgol am ei dyfodol.

Dywed Ffred Ffransis ar ran Rhanbarth Caerfyrddin o'r Gymdeithas:

Lambastio “Nu-kip”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio grŵp o dri Aelod Senedd sydd yn arwain dadl Ddydd Mercher nesaf (3/3/21) ar gefnogi ysgolion pentrefol. Bydd Caroline Jones AS ar ran "Grŵp Annibynnol dros Ddiwygio" (sef cyn-aelodau UKIP a Phlaid Brexit) yn agor y ddadl yn siambr y Senedd.

Mewn ymateb, dywed Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith:

"CHI DROS FIS YN HWYR" meddai Cymdeithas yr Iaith wrth y Gweinidog Addysg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi honni fod rhieni ysgolion pentrefol dan fygythiad yn cael eu trin fel darnau bach mewn gêm wleidyddol gan y pleidiau.

Heddiw, wrth adnewyddu'r caniatâd i Awdurdodau Lleol gynnal ymgynghoriadau yn ystod pandemig tra bo'r ysgolion ar gau, mae'r Gweinidog Addysg wedi ychwanegu'r nodyn canlynol, nad oedd yn y canllawiau gwreiddiol a gyhoeddwyd ar y 7ed Ionawr:

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn

Daw'r cyfnod gwrthwynebu i ben am 10am ar 15.2.21
Dylid danfon ymatebion i ysgolionmon@ynysmon.gov.uk ac mae'r ddogfen ymgynghori
i'w gweld yma

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn - gan Grŵp Ymgyrch Addysg, Cymdeithas yr Iaith

Ymateb Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith i’r Ymgynghoriad ar y cynnig i gau Ysgol Gynradd Abersoch

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Abersoch yn dod i ben am 1pm ar 23.2.21. 
Dylid danfon ymatyebion i moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Ymateb Rhanbarth Caerfyrddin i'r Cynnig i adolygu'r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

Isod mae ymateb rhanbarth Caerfyrddin i'r Cynnig i adolygu'r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian
Daw'r ymgynghoriad i ben ar 21.2.21.
Dylid danfon ymatebion i: DECMEP@sirgar.gov.uk

Mae'r ddogfen ymgynghori i'w gweld yma

Ymateb rhanbarth Caerfyrddin
Yn unol â threfn yr holiadur –

Galwad ar Lywodraeth Cymru i gryfhau addysg Gymraeg

Mae'n cadeirydd cenedlaethol, Mabli Siriol, heddiw wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams er mwyn galw arni i gryfhau addysg Gymraeg ym mhob cornel o Gymru cyn diwedd y tymor Seneddol.

Galwad am ragor o brentisiaethau Cymraeg

Ar gyfer Wythnos Prentisiaethau, galwn ar gyrff cyhoeddus a chyflogwyr ledled Cymru i fuddsoddi mewn prentisiaethau cyfrwng Cymraeg. 

 

Dywedodd cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith, Toni Schiavone: