Addysg

Llongyfarch Cyngor Sir Gâr am roi ysgolion ar lwybr i fod yn ysgolion Cymraeg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Cyngor Sir Gâr eu bod yn dechrau cyfnod o ymgynghori i newid darpariaeth Cyfnod Sylfaen ysgolion Y Ddwylan, Griffith Jones, Llangynnwr a Llys Hywel i fod yn Gymraeg a newid  Ysgol Rhys Pritchard o fod yn ddwy ffrwd i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd Sioned Elin ar ran Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

"Rydyn ni'n llongyfarch y cyngor am ddechrau ymgynghoriad er mwyn gosod pump o ysgolion y sir ar lwybr tuag at addysg Gymraeg, a hyderwn y bydd cefnogaeth eang i hynny."

Dim ond un cyngor sy’n darparu prentisiaethau cyfrwng Cymraeg

Dim ond un cyngor yng Nghymru sydd wedi cynnig prentisiaethau cyfrwng Cymraeg yn y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan fudiad iaith.

Mae ymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth Cymdeithas yr Iaith wedi datgelu mai dim ond un cyngor sydd wedi cyflogi prentisiaid sydd wedi gwneud eu fframwaith cymhwyster drwy gyfrwng y Gymraeg dros y pedair blynedd diwethaf, sef Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Arbenigwyr y Llywodraeth yn galw am Ddeddf Addysg Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhelliad bwrdd o arbenigwyr y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg.

Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i adolygu’r system o gynllunio addysg Gymraeg, dywed panel o arbenigwyr, sy’n gynnwys yr Athro Dylan Foster Evans a Meirion Prys Jones:

Prifysgol Bangor: torri swyddi nyrsio Cymraeg ond creu swyddi Saesneg?

Mae Prifysgol Bangor wedi dod o dan y lach wedi iddi hysbysebu pedair swydd nyrsio heb osod y Gymraeg fel sgil hanfodol, ar ôl torri swydd cyfrwng Cymraeg yn yr un maes ychydig wythnosau yn ôl.

Pwyllgor i edrych ar newid y gyfraith er mwyn amddiffyn ysgolion bychain

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor deisebau’r Senedd heddiw (dydd Mawrth, 7fed Mai) i ystyried newidiadau i’r gyfraith er mwyn gwarchod ysgolion bychain.

Daw’r newyddion yn sgil trafodaethau’r pwyllgor ar ddeiseb a gyflwynwyd gan rieni ac ymgyrchwyr Ysgol Bodffordd yn yr Eisteddfod y llynedd a arweiniodd at dro pedol gan Gyngor Ynys Môn ar ei gynlluniau i gau’r ysgol.

Achub Ysgol Bodffordd - croesawu tro pedol Cyngor Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu’n wresog dro pedol Cyngor Ynys Môn sy’n golygu na fyddan nhw’n cau Ysgol Bodffordd.  

Torri addewid i adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yng Nghaerdydd

Mae ymgyrchwyr wedi beirniadu Arweinydd Cyngor Caerdydd am dorri addewid i agor ysgol benodedig Gymraeg fel rhan o ddatblygiad tai enfawr yn y ddinas.

Cyngor Môn wedi torri côd wrth gau ysgol? Ymchwiliad swyddogol

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd. Mae Cymdeithas yr Iaith a Llywodraethwyr a Rhieni'r ysgol wedi cyflwyno cwynion ffurfiol i'r llywodraeth na wnaeth y Cyngor archwilio'r posibiliadau eraill yn gydwybodol nac ystyried effaith cau'r ysgol ar y gymuned.

Enwogion yn galw am agor dim ond ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd

Mae'r actores Mali Harries a'r cerddor o'r Super Furry Animals Cian Ciaran ymysg dros 35 o enwogion sydd wedi galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau mai dim ond ysgolion cyfrwng Cymraeg fydd yn cael eu hagor ledled y ddinas yn y dyfodol.

Penderfyniad ar Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae mudiad iaith wedi ymateb i benderfyniad cabinet Gwynedd heddiw ar dynged canolfannau iaith y sir.

Dywedodd Gwion Emyr, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith yn y gogledd: