Addysg

Lambastio “Nu-kip”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lambastio grŵp o dri Aelod Senedd sydd yn arwain dadl Ddydd Mercher nesaf (3/3/21) ar gefnogi ysgolion pentrefol. Bydd Caroline Jones AS ar ran "Grŵp Annibynnol dros Ddiwygio" (sef cyn-aelodau UKIP a Phlaid Brexit) yn agor y ddadl yn siambr y Senedd.

Mewn ymateb, dywed Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith:

"CHI DROS FIS YN HWYR" meddai Cymdeithas yr Iaith wrth y Gweinidog Addysg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi honni fod rhieni ysgolion pentrefol dan fygythiad yn cael eu trin fel darnau bach mewn gêm wleidyddol gan y pleidiau.

Heddiw, wrth adnewyddu'r caniatâd i Awdurdodau Lleol gynnal ymgynghoriadau yn ystod pandemig tra bo'r ysgolion ar gau, mae'r Gweinidog Addysg wedi ychwanegu'r nodyn canlynol, nad oedd yn y canllawiau gwreiddiol a gyhoeddwyd ar y 7ed Ionawr:

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn

Daw'r cyfnod gwrthwynebu i ben am 10am ar 15.2.21
Dylid danfon ymatebion i ysgolionmon@ynysmon.gov.uk ac mae'r ddogfen ymgynghori
i'w gweld yma

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn - gan Grŵp Ymgyrch Addysg, Cymdeithas yr Iaith

Ymateb Grŵp Ymgyrch Addysg Cymdeithas yr Iaith i’r Ymgynghoriad ar y cynnig i gau Ysgol Gynradd Abersoch

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Abersoch yn dod i ben am 1pm ar 23.2.21. 
Dylid danfon ymatyebion i moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Ymateb Rhanbarth Caerfyrddin i'r Cynnig i adolygu'r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian

Isod mae ymateb rhanbarth Caerfyrddin i'r Cynnig i adolygu'r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian
Daw'r ymgynghoriad i ben ar 21.2.21.
Dylid danfon ymatebion i: DECMEP@sirgar.gov.uk

Mae'r ddogfen ymgynghori i'w gweld yma

Ymateb rhanbarth Caerfyrddin
Yn unol â threfn yr holiadur –

Galwad ar Lywodraeth Cymru i gryfhau addysg Gymraeg

Mae'n cadeirydd cenedlaethol, Mabli Siriol, heddiw wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams er mwyn galw arni i gryfhau addysg Gymraeg ym mhob cornel o Gymru cyn diwedd y tymor Seneddol.

Galwad am ragor o brentisiaethau Cymraeg

Ar gyfer Wythnos Prentisiaethau, galwn ar gyrff cyhoeddus a chyflogwyr ledled Cymru i fuddsoddi mewn prentisiaethau cyfrwng Cymraeg. 

 

Dywedodd cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith, Toni Schiavone:

 

Is-ganghellor Prifysgol Bangor yn osgoi sgriwtini ar Ganolfan Bedwyr

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol. 

 

CYNGOR SIR WEDI "ACHOSI POEN MEDDWL DI-ANGEN I GYMUNED LEOL"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan fod Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir
Caerfyrddin wedi "achosi poen meddwl di-angen" i lywodraethwyr, rhieni
a'r gymuned leol ym Mynydd-y-Garreg trwy awdurdodi Ymgynghoriad Statudol
ar gynnig i gau ysgol y pentref, fel rhan o gynllun ehangach i geisio
cyllid am adeilad newydd i Ysgol Gymraeg Gwenllian yng Nghydweli. Mae'r
Gymdeithas yn dadlau y buasai wedi bod yn gynt i wneud cais yn syth am
adeilad newydd i Ysgol Gwenllian, heb gyplysu hyn ag ymdrech i gau ysgol

Galw am ymddiswyddiad Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ymddiswyddiad Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru yn sgil bwriad y corff i danseilio’r broses ddemocrataidd drwy wrthod datblygu un cymhwyster Cymraeg, a thrwy hyn wrthwynebu uchelgais Llywodraeth Cymru o gyflwyno un continwwm o addysg Gymraeg.