Hawliau i'r Gymraeg

Deddf Iaith Wannach? Dim Diolch

Gweinidog wedi methu datgan bod ei gŵr yn feddyg wrth ei eithrio o ddeddfwriaeth – cwyn

 Mae methiant Gweinidog i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith.

Diddymu Comisiynydd y Gymraeg yn 'anwybyddu barn y cyhoedd'

Mewn ymateb i ymgais Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda diddymu Comisiynydd y Gymraeg, meddai Heledd Gwyndaf

Gweinidog yn cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd ar Fil y Gymraeg – cwyn swyddogol

 Mae Gweinidog y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd drwy honni bod cefnogaeth i'w chynlluniau i newid deddfwriaeth iaith mewn cwyn swyddogol, cyn iddi wneud datganiad ar y mater heddiw (dydd Mawrth, 5ed Mehefin).   

Cwynion am ymgynghoriad Bil y Gymraeg

 

Cwyn Cymdeithas yr Iaith - 29/1/2018

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennaf atoch chi er mwyn gwneud cwyn swyddogol am y crynodeb o ymatebion i'r ymgynghoriad ar y papur gwyn ynghylch Bil arfaethedig y Gymraeg.

Isod, rydym yn codi cwestiynau am broffesiynoldeb, gonestrwydd a gwrthrychedd eich adran.

Y Tafod - Mai 2018

'Troi'r cloc yn ôl' mewn gwrthdystiad yn erbyn Bil y Gymraeg

"Deddf Iaith wannach?

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

Gweinidog: amddifadu pobl hŷn o ofal iechyd yn Gymraeg yn "hard sell"

Mae'r newyddion bod Gweinidog y Gymraeg wedi gofyn i swyddogion am syniadau sut i "werthu" rheoliadau iechyd newydd, a fyddai'n atal pobl fregus rhag derbyn gwasanaeth iechyd wyneb-yn-wyneb yn Gymraeg, wedi arwain at alwadau i ail-ystyried cynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer deddfwriaeth iaith. 

Sgip yn agor yng nghynhadledd Llafur - Bil y Gymraeg i'r Bin

"Bil y Gymraeg i'r Bin" yw neges yr ymgyrchwyr