Hawliau i'r Gymraeg

Protest Trago Mills: Llafur yn amddiffyn y cwmni, medd Cymdeithas

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Llafur Cymru o amddiffyn cwmnïau fel Trago Mills drwy gynllunio i wanhau deddfwriaeth iaith, cyn protest ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, dydd Sadwrn, 7fed Gorffennaf).  

Trago Mills - sylwadau 'sarhaus'

Anfonwch yr e-bost isod at Trago Mills er mwyn pwyso arnyn nhw i ddangos parch at y Gymraeg a darparu gwasanaeth cyflawn Cymraeg. Mae copi yn mynd at Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan yn ogystal.

Bydd copi o'ch ebost yn mynd at swyddfa Cymdeithas yr Iaith hefyd, ac mae'n bosib y cysylltwn ni â chi ynghylch ein hymgyrchoedd.

Sylwadau Trago Mills am y Gymraeg yn 'sarhaus'

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy'n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg. 

Er gwaethaf ymrwymiad yn y llythyr i osod rhai arwyddion dwyieithog ar safle'r siop newydd ym Merthyr Tudful, ar hyn o bryd, arwyddion uniaith Saesneg sydd yn y siop.  

Deddf Iaith Wannach? Dim Diolch

Gweinidog wedi methu datgan bod ei gŵr yn feddyg wrth ei eithrio o ddeddfwriaeth – cwyn

 Mae methiant Gweinidog i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith.

Diddymu Comisiynydd y Gymraeg yn 'anwybyddu barn y cyhoedd'

Mewn ymateb i ymgais Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda diddymu Comisiynydd y Gymraeg, meddai Heledd Gwyndaf

Gweinidog yn cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd ar Fil y Gymraeg – cwyn swyddogol

 Mae Gweinidog y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd drwy honni bod cefnogaeth i'w chynlluniau i newid deddfwriaeth iaith mewn cwyn swyddogol, cyn iddi wneud datganiad ar y mater heddiw (dydd Mawrth, 5ed Mehefin).   

Cwynion am ymgynghoriad Bil y Gymraeg

 

Cwyn Cymdeithas yr Iaith - 29/1/2018

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennaf atoch chi er mwyn gwneud cwyn swyddogol am y crynodeb o ymatebion i'r ymgynghoriad ar y papur gwyn ynghylch Bil arfaethedig y Gymraeg.

Isod, rydym yn codi cwestiynau am broffesiynoldeb, gonestrwydd a gwrthrychedd eich adran.

Y Tafod - Mai 2018