Dyfodol Digidol

Consensws trawsbleidiol o blaid datganoli darlledu yn ‘drobwynt hanesyddol’

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhellion adroddiad newydd gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu’r Senedd sy’n galw am ddatganoli nifer o rymoedd darlledu i Gymru.

Datganoli Darlledu

Rydym yn galw ar y pleidiau i gynnwys ymrwymiad i ddatganoli pwerau dros ddarlledu, yn eu cyfarnwydd, i Gymru, er mwyn inni allu ehangu cyfryngau cyfrwng Gymraeg a datblygu democratiaeth Gymreig. Bydd Etholiadau'r Senedd flwyddyn nesaf yn gyfle i roi datganoli darlledu ar yr agenda wleidyddol. Ac nawr yw'n cyfle i ddylanwadu ar y plediau a mynnu eu bod yn cynnwys ymrwymiad i ddatganoli darlledu yn eu maniffestos - ebostiwch eich Aelodau o'r Senedd drwy fewnbynnu eich manylion yn y blwch isod.

Sianel Gymraeg newydd ar yr awyr - Sianel62

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio sianel deledu Cymraeg newydd - "Sianel 62" - penwythnos hon (8yh, Dydd Sul, 19eg Chwefror) fel rhan o'u dathliadau hanner canmlwyddiant.

Sianel 62 fydd y sianel Gymraeg newydd gyntaf ers 30 mlynedd pan fydd yn mynd ar yr awyr ar sianel62.com ddydd Sul yma. Bwriad y Gymdeithas yw dangos rhaglenni heriol, gwleidyddol, doniol, dychanol, dwys ac ysgafn bob nos Sul rhwng 8-10yh.

‘Y tro olaf’ dylai Llywodraeth San Steffan benderfynu ar gyllideb S4C

 

Gyda Llywodraeth San Steffan yn y broses o benderfynu ar setliad ariannol S4C ar gyfer y cyfnod 2022-27, mae mudiad iaith wedi dweud taw dyma’r ‘tro olaf’ dylai’r cyfrifoldeb fod yn eu dwylo nhw.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Weinidog Cyfryngau a Data y Deyrnas Gyfunol, John Whittingdale AS, yn galw am drosglwyddo grymoedd darlledu i Gymru er mwyn sicrhau setliad ariannol teg i’r sianel. 

 

Dywed y llythyr:

Cross-party consensus in favor of the devolution of broadcasting labelled a 'historic turning point'

Cymdeithas yr Iaith has welcomed the recommendations of a new report by the Senedd’s Culture, Welsh Language and Communications Committee which calls for a number of broadcasting powers to be devolved to Wales.

 

Mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein – Menter Ddigidol Gymraeg

01/08/2020 - 13:00
Digwyddiad sy'n rhan o'r Eisteddfod AmGen dan ofal Is-grŵp Technoleg y Gymdeithas.
 
Cyfle i drafod Menter Ddigidol Gymraeg a ffyrdd o sicrhau mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein. 
 

Trafodaeth fyw ar Zoom gyda Leia Fee a Carl Morris o Gymdeithas yr Iaith.

Deiseb i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru – arwyddwch a chefnogwch!

Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ac mae'r sefyllfa bresennol wedi amlygu – yn fwy nag erioed  bwysigrwydd yr ymgyrch hwn.

Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng Nghymru i benderfynu dros ddyfodol ein sianel Gymraeg a'n gorsafoedd radio lleol. Credwn y dylid datganoli cyfrifoldeb dros ddarlledu yn ei gyfanrwydd i Senedd Cymru, gan gynnwys y grym o reoleiddio’r holl sbectrwm darlledu.

Grŵp Dyfodol Digidol

13/05/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Dyfodol Digidol dros Skype ar nos Fercher, 13 Mai 2020.

Bydd y trafodaethau'n canolbwyntio ar yr Ymgyrch Datganoli Darlledu. Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi ymuno â'r Grŵp – rhowch wybod: post@cymdeithas.cymru

Grwp Dyfodol Digidol

24/02/2021 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa'r grŵp hwn dros Zoom am 7pm, nos Fercher, 24 Chwefror 2021.
 
Byddwn yn trafod yr ymgyrch Datganoli Darlledu ymysg pethau eraill..
 
Os oes efo chi diddordeb yn y maes hwn ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni ddolen atoch i chi gael fynychu'r cyfarfod.

Dim ffi drwydded? ‘Byddai datganoli darlledu yn cryfhau darlledu cyhoeddus’

Yn dilyn adroddiadau bod Llywodraeth Prydain yn bygwth y ffi drwydded deledu, mae ymgyrchwyr wedi dweud bod datganoli pwerau dros ddarlledu i Gymru yn hanfodol er mwyn amddiffyn ac ehangu darlledu cyhoeddus.

Yn ôl adroddiadau yn y Sunday Times, mae Llywodraeth Prydain yn bwriadu troi’r BBC i mewn i wasanaeth tanysgrifio. Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’r arian i S4C yn dod o’r ffi drwydded.