Cymunedau Cynaliadwy

Rali Tynged yr Iaith - Nid yw Cymru ar Werth

19/02/2022 - 14:00
Ar 60 mlwyddiant darlledu araith Saunders Lewis Tynged yr Iaith, rydym yn galw pobl o gymunedau ledled y wlad ynghyd at Rali Tynged yr Iaith yn Aberystwyth fel cam nesaf yr ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth.
 
Byddwn yn dod ynghyd i bwyso ar y Llywodraeth am ymrwymiad at Ddeddf Eiddo gyflawn a fydd yn rhoi i'n cymunedau reolaeth ar eu stoc tai a'u dyfodol. 

Cynnal rali ar chwe deg mlwyddiant darlith ‘Tynged yr Iaith’

Bydd Cymdeithas yr Iaith cynnal rali Nid yw Cymru ar Werth 60 mlynedd ers traddodi darlith ‘Tynged yr Iaith’ gan Saunders Lewis, a sbardunodd sefydlu’r mudiad.

Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth

02/12/2021 - 17:45

Eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch Nid yw Cymru ar Werth? Beth am ymuno â'r Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth felly?

Bydd y grŵp yn cyfarfod dros Zoom am 5:45, nos Iau, 2 Rhagfyr er mwyn penderfynu sut i symud ymlaen gyda'r ymgyrch hwn. Croeso mawr i chi ymuno.

Cysylltwch os hoffech y ddolen Zoom.

 

Piced Nid yw Cymru ar Werth

04/12/2021 - 11:00

11:00, Sgwâr Lancaster, Conwy

Yn ddiweddar fe bleidleisiodd Cyngor Conwy i godi premiwm treth y cyngor i 50% ar berchnogion ail gartrefi o 1 Ebrill 2022 ymlaen. Dan arweiniad gweithgor tai fforddiadwy, pleidleisiodd y pwyllgor trosolwg a chraffu i wrthdroi'r penderfyniad hwn, ac i gadw'r gyfradd y bydd perchnogion ail gartrefi yn ei thalu yn 25% ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

“Rhaid i Gamau Brys Arwain at Ateb Cyflawn”

“Rhaid i Gamau Brys Arwain at Ateb Cyflawn”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw (23/11/2021) ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond hefyd yn gofyn am ymrwymiad at Ddeddf Eiddo gyflawn yn ystod y tymor seneddol hwn fel datrysiad cyflawn i sicrhau cyfiawnder yn y farchnad dai ac eiddo.

Dywedodd Mabli Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

Rali Tai: ‘Gallwn ni drawsnewid y gyfundrefn’

‘Mae trawsnewidiad y gyfundrefn dai ar y gorwel’, dyna oedd neges Cymdeithas yr Iaith mewn rali o flaen y Senedd ddydd Sadwrn 13 Tachwedd.

Daeth pobl o bob rhan o Gymru i Gaerdydd i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael ag anghyfiawnder tai. 

Hwyl Fawr i Osian - Merthyr

13/11/2021 - 09:30

Dyma gymal olaf taith feics Osian Jones o Gaernarfon i Gaerdydd.

Dewch i ddymuno'n dda iddo ef a'r criw wrth iddynt adael Maes Parcio Soar, neu gallwch wneud cyfraniad ariannol yma (diolch!).

Mae croeso i chi ymuno ag Osian ar eich beic, neu deithio ar y tren i lawr i Gaerdydd ar gyfer y Rali Nid yw Cymru ar Werth sy'n cychwyn am 1.30 y tu allan i Senedd Cymru.

Croesawu Osian - Merthyr

12/11/2021 - 17:00
Am 5.00, pnawn Gwener, 12 Tachwedd, ymunwch ag Emyr Humphreys a Jamie Bevan i groesawu Osian a'i gyd-deithwyr gyda phaned cynnes a chacen ym Maes Parcio Soar, Merthyr Tudful (CF47 8UB).
 

Noson Werin - Nid yw Cymru ar Werth

12/11/2021 - 19:00

Ar y ffordd i'r Rali yng Nghaerdydd, beth am dorri'r siwrnai ym Merthyr Tydful ar gyfer Noson Werin arbennig yn Theatr Soar am 7.00pm, nos Wener, 12 Tachwedd.

Mae'r noson dan ofal Jamie Bevan a Phyl Griffiths. Dewch ag offeryn i ymuno wrth chwarae alawon gwerin cyfarwydd. Bydd taflenni cerddoriaeth a geiriau ar gael i chi ddilyn pob alaw. Mae croeso i deuluoedd, a bydd coffi, bwyd a bar ar gael.

Rali ar y traeth i ddatgan argyfwng

Ymgasglodd 200 mewn rali ar draeth y Parrog heddiw (23/10) i alw ar y Llywodraeth i drin yr argyfwng tai fel argyfwng go iawn, nid dim ond cynnal ymgynghoriadau a thrafod y broblem.

Dywedodd Hedd Ladd-Lewis, un o'r trefnwyr: