Cymunedau Cynaliadwy

Lansio cynllun i ddiogelu enwau tai Cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith heddiw (22 Chwefror) yn lansio DIOGELWN, sef cynllun  newydd i warchod enwau tai Cymraeg. 

 

Fel rhan o’r cynllun, rydym wedi cyhoeddi dogfennau cyfreithiol y mae modd eu lawrlwytho a’u defnyddio gan unrhyw berson yng Nghymru sydd eisiau diogelu enw Cymraeg eu cartref, boed nhw’n bwriadu gwerthu eu tŷ neu beidio.

 

Standard Scheme Document (Self-covenanting) (house either with or without land)

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the document below (subject to the Terms of Use) if you own a house with a Welsh name (with or without land) in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but you would like to protect its name for the future.

Mae'r ddogfen ar gael yn Gymraeg yma.

Standard Scheme Clause (Sales) (undeveloped land)

Your solicitor/conveyancer is welcome to use the clause below (subject to the Terms of Use) if you are selling undeveloped land with a Welsh name in Wales and would like to prevent the buyers and their successors in title from changing the name in the future.

Mae'r cymal ar gael yn Gymraeg yma.

Telerau Defnyddio

Sylwch:

  1. nad yw Cymdeithas yr Iaith (cymdeithas anghorfforedig) (y Gymdeithas) yn awdurdodi unrhyw newidiadau sylweddol i Gymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) (tŷ naill ai gyda thir neu heb dir) nac i Ddogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (tŷ naill ai gyda thir neu heb dir) nac i Gymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) (tir na fu adeiladu arno) nac i Ddogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (tir na fu adeiladu arno);

Beirniadu geiriau gwag Llywodraeth Cymru ar ail dai

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng ail dai. 

Beirniadu cyhoeddiad di-sylwedd y Llywodraeth ar ail dai

Rydym wedi beirniadu cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw (29 Ionawr) parthed yr argyfwng tai gan nad yw'r datganiad yn mynd yn ddigon pell.

 

Cyhoeddodd y Gweinidog Tai, Julie James, y bydd y Llywodraeth yn cynnal rhagor o waith ymchwil ar y mater ac “yn ystyried potensial cynllun cofrestru statudol ar gyfer pob llety gwyliau.”

Dywedodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, Mabli Siriol:

Dogfen Safonol y Cynllun (Hunangyfamodi) (tŷ naill ai gyda thir neu heb dir)

Mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r ddogfen isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn berchen ar dŷ ag enw Cymraeg (naill ai gyda thir neu heb dir) yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod yr enw ar gyfer y dyfodol.

Cymal Safonol y Cynllun (Gwerthiannau) (tir na fu adeiladu arno)

Mae croeso i'ch cyfreithiwr/trawsgludwr ddefnyddio'r cymal isod (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn gwerthu tir (na fu adeiladu arno) ag enw Cymraeg yng Nghymru ac eisiau atal prynwyr a'u holynwyr mewn teitl rhag newid yr enw yn y dyfodol.

Diogelwn

Cynllun i warchod enwau Cymraeg ar dai a thir

Cynllun newydd yw DIOGELWN sy'n bartneriaeth rhwng Cymdeithas yr Iaith a phobl Cymru.

Rydym yn gweld enwau Cymraeg ar dai a thir fel eiddo cymunedol ac fel rhan annatod o gyd-dreftadaeth y Cymry y dylid eu diogelu er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.

Cynllun i annog pobl yng Nghymru sy'n bwriadu gwerthu tŷ/tir ag enw Cymraeg i gymryd camau cyfreithiol i ddiogelu'r enw hwnnw
Cynllun i annog pobl yng Nghymru sy'n berchen ar dŷ/tir ag enw Cymraeg ond nad yw'n bwriadu'i werthu eto i gymryd camau i ddiogelu'r enw ar gyfer y dyfodol