Cymunedau Cynaliadwy

‘Welsh not part of Cardiff’s social fabric’- council’s insulting comments

Cardiff Council has claimed that Welsh is not part of the ‘social fabric’ of the capital city in a letter to language campaigners about its planning policy.

‘Cymraeg ddim yn rhan o fywyd Gaerdydd’- sylwadau hurt Cyngor

Mae Cyngor Caerdydd wedi honni nad yw’r Gymraeg yn rhan o ‘ffabrig cymdeithasol’ y brifddinas mewn llythyr at ymgyrchwyr iaith am ei bolisi cynllunio.

Bil Cartrefi Fforddiadwy i Bawb

Uncertainty in Ceredigion over language assessments

Ceredigion members of Cymdeithas yr Iaith have welcomed the fact that Ceredigion Ceredigion Council has voted to keep a condition requiring language impact assessments of specific developments. The campaigners also called on the Welsh Government to provide clearer planning guidelines.

Planning legislation was passed recently that establishes the Welsh language a statutory consideration but the Government has not yet issued guidelines to explain how to implement the new law.

Ansicrwydd yng Ngheredigion am asesiadau iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion wedi cymeradwyo'r ffaith bod Cyngor Ceredigion wedi pleidleisio dros gadw amod i fynnu asesiadau effaith iaith ar ddatblygiadau penodol, gan alw hefyd ar Lywodraeth Cymru i roi canllawiau cliriach.
 
Cyhoeddwyd deddf cynllunio newydd yn ddiweddar a sefydlodd y Gymraeg fel ystyriaeth statudol, ond nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi rheoliadau sy'n esbonio sut dylid gweithredu'r ddeddf newydd.

Cynllunio yng Ngheredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion wedi ysgrifennu at Gyngor Ceredigion, wedi iddyn nhw bleidleisio dros gadw polisi DM01, sydd yn golygu bod angen asesu effaith datblygiadau penodol ar y Gymraeg:

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Cartrefi Fforddiadwy i Bawb

03/08/2015 - 14:00

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Eiddo
2pm, Dydd Llun, 3ydd Awst
Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812)
Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Lansiad ymgyrch dros deddfwriaeth newydd er mwyn atal allfudiad o'r wlad a sicrhau cartref fforddiadwy i bawb.

Siaradwyr: Mared Jones (Ble ti'n mynd i fyw), Tamsin Davies (Cymdeithas) a chynrychiolydd Shelter Cymru.

Angen ail-ystyried 6,000 o dai os yw Powys am weld y Gymraeg yn ffynnu

Wrth i Gyngor Sir Powys gyhoeddi Cynllun Datblygu drafft, rydym wedi croesawu ymrwymiad yn y cynllun i atal y dirywiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn y sir - ond yn rhybuddio bod yn rhaid ail-ystyried cynlluniau i adeiladu 6,000 o dai.

Meddai Llion Pughe, o Gemaes, ar ran cangen Maldwyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: