Cymunedau Cynaliadwy

Cerdded o Dyddewi i Rali yn Nhrefdraeth

Bydd grŵp o gerddwyr yn dechrau ar eu taith o Dyddewi ddydd Iau yr 21ain o Hydref ac yn cyrraedd Trefdraeth ar gyfer rali Nid yw Cymru ar Werth ar draeth y Parrog ddydd Sadwrn y 23ain o Hydref.

Neges y cerddwyr yw bod ail dai a thai haf yn effeithio ar gymunedau ar draws y sir, ac nad problem yng ngogledd y sir yn unig yw hi.

Dywedodd  un o drefnwyr y daith gerdded:

Diolch Cyngor Sir Benfro - tro y Llywodraeth yw hi nawr

Wedi i Gyngor Sir Benfro bleidleisio dros 100% o dreth ar ail gartrefi mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen i'r Llywodraeth weithredu nawr.

Dywedodd Bethan Williams, ysgrifennydd y Gymdeithas yn rhanbarth Caerfyrddin-Penfro:
"Mae hyn yn newyddion calonogol i gymunedau ar draws Sir Benfro, felly diolch i'r cynghorwyr a bleidleisiodd dros gynyddu'r dreth a phawb a ymgyrchodd dros y polisi. Bydd cyfle i ddiolch i'r Cyng. Cris Tomos, yn y rali ar y Parrog yn Nhrefdraeth ar y 23ain o Hydref.

Cyhuddo’r Llywodraeth o ‘fychanu cymunedau Cymru’ ar ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar.

Mae ymgynghoriad y Llywodraeth, a gyhoeddwyd heddiw (25 Awst), yn “ystyried newidiadau posibl i drethi lleol er mwyn helpu awdurdodau lleol i reoli effaith ail gartrefi a llety hunanddarpar yn eu hardaloedd”. 

Gweithgor Nid yw Cymru ar Werth

28/09/2022 - 18:30

Cyfarfod dros Zoom, 6.30, nos Fercher, 28 Medi 2022

Dyma'r gweithgor sydd wedi bod yn trafod yr amryw ralïau a gweithgarwch arall dros y ddwy flynedd diwethaf. Pwrpas y cyfarfod hwn yw i drafod y camau nesaf yn yr ymgyrch. Croeso mawr i unrhyw un sydd eisiau cyfrannu at y gwaith hwnnw.

Ni ellir cynnal ymgyrchoedd eb eich cefnogaeth chi, a'r mwyaf o bobl ddaw ynghyd, y lleia fydd baich gwaith pawb.

Cysylltwch os hoffech gynorthwyo â'r gwaith. Diolch!

Canmol Cyngor Ceredigion ar fater ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu cynnig a basiodd Cyngor Sir Ceredigion ddoe ar yr argyfwng tai yn y sir.

 

Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (17 Mehefin), pleidleisiodd Cyngor Sir Ceredigion yn unfrydol o blaid cynnig gan y Cynghorydd Mark Strong sy’n ymrwymo’r Cyngor i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno pecyn o fesurau i daclo’r argyfwng tai:

Calls for a 'radical package of measures' to tackle the housing crisis

Cymdeithas yr Iaith have welcomed a commitment made by the First Minister, Mark Drakeford MS, to introduce a "package of proposals” to tackle the housing crisis but emphasise that the policy package "needs to be radical and comprehensive".

Galw am ‘becyn radical o fesurau’ i daclo’r argyfwng tai

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gyflwyno “pecyn o gynigion” i daclo’r argyfwng tai ond yn pwylseisio y dylai’r pecyn hwnnw fod yn “radical a chynhwysfawr”.

‘Human dam’ to prevent the collapse of Welsh communities

At 1pm on Saturday, 10th of July, hundreds of Cymdeithas yr Iaith supporters are expected to form a "human dam" across the Tryweryn dam near Bala, as a sign of the group’s determination to prevent the collapse of Welsh communities as a result of the housing crisis.

 

‘Argae dynol’ i atal chwalfa cymunedau Cymru

Am 1pm Sadwrn 10ed o Orffennaf, disgwylir cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith i ffurfio