Cymunedau Cynaliadwy

Hwyl Fawr i Osian - Merthyr

13/11/2021 - 09:30

Dyma gymal olaf taith feics Osian Jones o Gaernarfon i Gaerdydd.

Dewch i ddymuno'n dda iddo ef a'r criw wrth iddynt adael Maes Parcio Soar, neu gallwch wneud cyfraniad ariannol yma (diolch!).

Mae croeso i chi ymuno ag Osian ar eich beic, neu deithio ar y tren i lawr i Gaerdydd ar gyfer y Rali Nid yw Cymru ar Werth sy'n cychwyn am 1.30 y tu allan i Senedd Cymru.

Croesawu Osian - Merthyr

12/11/2021 - 17:00
Am 5.00, pnawn Gwener, 12 Tachwedd, ymunwch ag Emyr Humphreys a Jamie Bevan i groesawu Osian a'i gyd-deithwyr gyda phaned cynnes a chacen ym Maes Parcio Soar, Merthyr Tudful (CF47 8UB).
 

Noson Werin - Nid yw Cymru ar Werth

12/11/2021 - 19:00

Ar y ffordd i'r Rali yng Nghaerdydd, beth am dorri'r siwrnai ym Merthyr Tydful ar gyfer Noson Werin arbennig yn Theatr Soar am 7.00pm, nos Wener, 12 Tachwedd.

Mae'r noson dan ofal Jamie Bevan a Phyl Griffiths. Dewch ag offeryn i ymuno wrth chwarae alawon gwerin cyfarwydd. Bydd taflenni cerddoriaeth a geiriau ar gael i chi ddilyn pob alaw. Mae croeso i deuluoedd, a bydd coffi, bwyd a bar ar gael.

Rali ar y traeth i ddatgan argyfwng

Ymgasglodd 200 mewn rali ar draeth y Parrog heddiw (23/10) i alw ar y Llywodraeth i drin yr argyfwng tai fel argyfwng go iawn, nid dim ond cynnal ymgynghoriadau a thrafod y broblem.

Dywedodd Hedd Ladd-Lewis, un o'r trefnwyr:

Cerdded o Dyddewi i Rali yn Nhrefdraeth

Bydd grŵp o gerddwyr yn dechrau ar eu taith o Dyddewi ddydd Iau yr 21ain o Hydref ac yn cyrraedd Trefdraeth ar gyfer rali Nid yw Cymru ar Werth ar draeth y Parrog ddydd Sadwrn y 23ain o Hydref.

Neges y cerddwyr yw bod ail dai a thai haf yn effeithio ar gymunedau ar draws y sir, ac nad problem yng ngogledd y sir yn unig yw hi.

Dywedodd  un o drefnwyr y daith gerdded:

Diolch Cyngor Sir Benfro - tro y Llywodraeth yw hi nawr

Wedi i Gyngor Sir Benfro bleidleisio dros 100% o dreth ar ail gartrefi mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen i'r Llywodraeth weithredu nawr.

Dywedodd Bethan Williams, ysgrifennydd y Gymdeithas yn rhanbarth Caerfyrddin-Penfro:
"Mae hyn yn newyddion calonogol i gymunedau ar draws Sir Benfro, felly diolch i'r cynghorwyr a bleidleisiodd dros gynyddu'r dreth a phawb a ymgyrchodd dros y polisi. Bydd cyfle i ddiolch i'r Cyng. Cris Tomos, yn y rali ar y Parrog yn Nhrefdraeth ar y 23ain o Hydref.

Cyhuddo’r Llywodraeth o ‘fychanu cymunedau Cymru’ ar ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar.

Mae ymgynghoriad y Llywodraeth, a gyhoeddwyd heddiw (25 Awst), yn “ystyried newidiadau posibl i drethi lleol er mwyn helpu awdurdodau lleol i reoli effaith ail gartrefi a llety hunanddarpar yn eu hardaloedd”. 

Gweithgor Rali Aberystwyth

13/01/2022 - 18:00

Cyfarfod dros Zoom, 6.00, nos Iau, 13 Ionawr 2022

Croeso mawr i unrhyw un sy'n fodlon helpu gyda threfniadau'r Rali Nid yw Cymru ar Werth a gynhelir yn Aberystwyth ar bnawn Sadwrn, 19 Chwefror.

Ni allwn gynnal rali o'r fath heb eich cefnogaeth chi, a'r mwyaf o bobl ddaw ynghyd, y lleia fydd baich gwaith pawb.

Cysylltwch os hoffech gynorthwyo â'r gwaith. Diolch!

Canmol Cyngor Ceredigion ar fater ail gartrefi

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu cynnig a basiodd Cyngor Sir Ceredigion ddoe ar yr argyfwng tai yn y sir.

 

Yng nghyfarfod llawn y Cyngor ddoe (17 Mehefin), pleidleisiodd Cyngor Sir Ceredigion yn unfrydol o blaid cynnig gan y Cynghorydd Mark Strong sy’n ymrwymo’r Cyngor i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno pecyn o fesurau i daclo’r argyfwng tai: