Cymunedau Cynaliadwy

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon

Bu cynghorwyr Tref Nefyn yn gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon ddydd Sadwrn 26ain o Fedi i godi sylw am yr argyfwng dai. Roedden nhw'n cychwyn o Nefyn ac yn cerdded yr holl ffordd i Gaernarfon, gyda rhai yn ymuno ar hyd y ffordd, ar y cyd â'r ymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth'.

Rhybudd am Dai Newydd yn Sir Gaerfyrddin yn Dilyn Argyfwng Covid

Wrth ddanfon tystiolaeth atodol at yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin, mae Cymdeithas yr Iaith yn lleol wedi rhybuddio fod perfformiad yr economi a’r farchnad dai dros yr haf wedi dangos y byddai 8000 o dai newydd yn mynd tuag at dai gwyliau, Air B&B a denu mewnlifiad yn hytrach nag ar gyfer gweithwyr mewn swyddi newydd.

Cyhoeddi'r Siarter Tai Celtaidd

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

08/10/2020 - 19:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.30yh, nos Iau, 8 Hydref.

Bydd y grŵp yn trafod yr ymgyrch Nid yr Cymru ar Werth ymysg pethau eraill.

Mae croeso i aelodau ymuno yn y sgwrs. Os oes efo chi diddordeb yn y maes, ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni'r ddolen Zoom atoch.

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

31/03/2020 - 20:00

Cynhelir cyfarfod nesa'r Grŵp Ymgyrchu hwn dros Skype. Rhowch wybod os hoffech ymuno – croeso cynnes iawn i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth am waith y Grŵp yma: https://cymdeithas.cymru/cymunedau

Cyfarfod Skype grwp Amaeth

24/03/2020 - 19:00

Cyfarfod cyntaf grwp Amaeth - Mi fydd y cyfarfod yn digwydd ar dudalen Skype "cymdeithasyriaith" ar y 24ain o Fawrth am 7yh

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a dyfed@cymdeithas.cymru neu ffonio 07402865562

Fferm Trecadwgan - Gwarth y gwerthu ym Mhenfro

Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm.

Treth cyngor uwch ar ail gartrefi: cynghorau yn colli allan ar filiynau

Mae rhai o’r cynghorau mwyaf yng Nghymru - gan gynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg a Sir Gaerfyrddin - yn colli allan ar filiynau o bunnau'r flwyddyn drwy beidio â defnyddio pwerau i godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040

[agor fel PDF]

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040
Ymateb Cymdeithas yr Iaith
Cyflwyniad
1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Fframwaith Datblygu Cymru: ergyd farwol i’r Gymraeg?