Cymunedau Cynaliadwy

Canllawiau Cynllunio - Blwyddyn o oedi yn peri problemau

Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder y gall

Oedi rhag cyhoeddi NCT 20 - llythyr at Lesley Griffiths

Oedi rhag cyhoeddi NCT 20

Annwyl Weinidog,  

Angen symud mwy o swyddi sector gyhoeddus allan o Gaerdydd

Mae symud swyddi allan o Gaerdydd yn allweddol i hyfywedd y Gymraeg ar lefel gymunedol, yn ôl mudiad iaith sydd wedi cwyno i'r Prif Weinidog am y penderfyniad i beidio â lleoli'r Awdurdod Cyllid newydd ym Mhorthmadog.    

"Save our Communities" - Cymdeithas Plea to Council

In her closing speech at a Public Forum in Carmarthen today (Saturday 28th of January), the regional Chair of Cymdeithas yr Iaith appealed to Carmarthenshire County Council to use next year's revision of the Local Development Plan (LDP) to ensure that young people have the chance to make their future in our local Welsh-speaking communities.

People from local communities all over the county came to the Forum to explain to leading councillors and officers how the housing market, planning policies and the lack of services were undermining Welsh-speaking communities.

“Gweithredwch er lles cymunedau” – neges i Gyngor Sir Gâr

Wrth gloi Fforwm agored yng Nghaerfyrddin heddiw (dydd Sadwrn yr 28ain o Ionawr) mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) flwyddyn nesaf i sicrhau fod dyfodol i bobl ifanc yng nghymunedau Cymraeg y sir.

Daeth pobl o gymunedau ar draws y sir i'r Fforwm i rannu eu profiad nhw o effaith y farchnad dai, polisïau cynllunio, a sut mae colli neu ddiffyg gwasanaethau yn tanseilio cymunedau gyda chynghorwyr blaenllaw a swyddogion perthnasol.

Cyfarfod Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

02/03/2017 - 18:00

Nos Iau, 2il o Fawrth 2017, 6 yh

Cyfarfod grŵp ymgyrch cymunedau cynaliadwy

Yn swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen llaw os hoffech gymryd rhan

Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'r ymgyrch.

Byddem yn trafod:

Ad-drefnu ffiniau etholaethol Seneddol - ymateb

Annwyl Syr/Madam
 
Cred Cymdeithas yr Iaith fod y cynlluniau presennol i ad-drefnu ffiniau etholaethol seneddol yn gam a fydd yn tanseilio democratiaeth i Gymru. Credwn fod y penderfyniadau gorau yn cael eu gwneud pan fo grym yn agosach i'n cymunedau. Byddai'r adrefniant fel y mae'n cael ei chynnig yn rhoi llawer llai o lais i Gymru, ac yn sgil hynny, llai o lais i'r Gymraeg.

Cynllunio Dyfodol i'n Cymunedau Cymraeg - Tynged yr Iaith Sir Gâr

28/01/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin

Sut mae'r Farchnad a Datblygiadau Tai'n effeithio ar eich cymuned chi ?
Dewch â'ch hanes a thystiolaeth i gyfarfod cyhoeddus