Cymunedau Cynaliadwy

Argyfwng Tai: pwysau'n cynyddu ar y Llywodraeth i weithredu

Am 9am bore yfory (Dydd Mawrth 15ed o Ragfyr), bydd Pwyllgor Deisebau'r Senedd yn trafod deiseb a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith sy'n galw ar y Llywodraeth i roi i Awdurdodau Lleol rymoedd i reoli'r farchnad dai mewn ardaloedd gwledig a thwristaidd. Rydym hefyd wedi penderfynu y byddwn yn trefnu y flwyddyn nesaf Rali Genedlaethol "Nid yw Cymru ar werth" ar hyd argae Tryweryn ger Y Bala lle boddwyd cymuned wledig Gymraeg Capel Celyn 55 mlynedd yn ôl.

 

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

22/06/2022 - 19:30

Cynhelir cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy dros Zoom am 7.30, nos Fercher, 22 Mehefin 2022.

Un o'r prif bethau sydd yn cael ei drafod ar hyn o bryd yw'r Deddf Eiddo a materion perthnasol eraill. Os oes gennych diddordeb yn y meysydd hyn neu ddiddordeb cyffredinol mewn diogelu ein cymunedau Cymraeg, mae croeso mawr i chi ymuno a'r grŵp. 

Ebostiwch post@cymdeithas.cymru os am unrhyw wybodaeth neu os am ddolen i ymuno yn y cyfarfod.

Cyfarfod o'r Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

10/12/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy ar nos Iau 10fed o Ragfyr am 7:00yh dros Zoom. Os hoffech dderbyn dolen i'r cyfarfod, ebostwich gogledd@cymdeithas.cymru  

Argyfwng tai Ceredigion

 
Daeth tua hanner cant o ymgyrchwyr ynghyd dros y penwythnos (ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd) i dynnu sylw at yr argyfwng tai sydd yn golygu na all pobl brynu cartrefi yn eu cymunedau ac sy’n cyfrannu at yr allfudiad difrifol o bobl ifanc o Geredigion. 
 

Rali aml-safle ‘Nid yw Cymru ar werth’

 

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon

Bu cynghorwyr Tref Nefyn yn gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon ddydd Sadwrn 26ain o Fedi i godi sylw am yr argyfwng dai. Roedden nhw'n cychwyn o Nefyn ac yn cerdded yr holl ffordd i Gaernarfon, gyda rhai yn ymuno ar hyd y ffordd, ar y cyd â'r ymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth'.

Rhybudd am Dai Newydd yn Sir Gaerfyrddin yn Dilyn Argyfwng Covid

Wrth ddanfon tystiolaeth atodol at yr ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin, mae Cymdeithas yr Iaith yn lleol wedi rhybuddio fod perfformiad yr economi a’r farchnad dai dros yr haf wedi dangos y byddai 8000 o dai newydd yn mynd tuag at dai gwyliau, Air B&B a denu mewnlifiad yn hytrach nag ar gyfer gweithwyr mewn swyddi newydd.

Cyhoeddi'r Siarter Tai Celtaidd

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

Cyfarfod o'r Grwp Cymunedau Cynaliadwy

08/10/2020 - 19:30

Bydd cyfarfod nesa' Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith dros Zoom am 7.30yh, nos Iau, 8 Hydref.

Bydd y grŵp yn trafod yr ymgyrch Nid yr Cymru ar Werth ymysg pethau eraill.

Mae croeso i aelodau ymuno yn y sgwrs. Os oes efo chi diddordeb yn y maes, ac yn awyddus i gyfrannu at y trafodaethau, cysylltwch ac fe anfonwn ni'r ddolen Zoom atoch.