Cymunedau Cynaliadwy

Llythyr at Gynghorwyr Caerdydd - Y Cynllun Datblygu Lleol a'r Gymraeg

Annwyl Gynghorydd,

Ysgrifennwn atoch chi ynglŷn â’r bleidlais dros y Cynllun Datblygu Lleol gan Gyngor Caerdydd ddydd Iau yma, 28ain Ionawr.

Sut mae mesur cynnydd cenedl?

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft - Ymateb

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r Memorandwm Esboniadol 

Sail i adeiladu arno: Newidiadau cyfraith cynllunio yn cynnig cyfle

Wrth i'r Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 ddod i rym heddiw (4ydd o Ionawr) mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at newidiadau mwy sylweddol yn y drefn cynllunio.

Bydd y newidiadau yn: sefydlu'r Gymraeg fel ystyriaeth berthnasol (material consideration) statudol ym maes cynllunio am y tro cyntaf; sefydlu proses o asesu effaith iaith cynlluniau datblygu lleol, rhanbarthol ynghyd â'r fframwaith datblygu genedlaethol; a chreu pwrpas statudol i'r system gynllunio.

Gwrthod cais am gannoedd o dai ym Mangor

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio i wrthod cais i adeiladu dros dri chant o dai yn ardal Bangor.  

Deddf Cynllunio Newydd ac Agweddau Cynghorau Sir - Ymchwil

Dadansoddiad o'r holl ymatebion:

[Cliciwch yma i weld ein dadansoddiad o'r ymatebion]

Ymatebion y Cynghorau Unigol:

Cwyn at yr Ombwdsmon - polisi iaith Cyngor Cymuned Cynwyd

Annwyl Ombwdsmon, 

Canllaw statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Canllaw statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg