Cymunedau Cynaliadwy

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

11/08/2017 - 14:00

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

2yp, Dydd Gwener 11fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Menna Machreth, Simon Brooks ac eraill

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

07/08/2017 - 14:00

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

2yp dydd Llun 7fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Glyn Roberts Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Alun Elidyr, Iwan Huws Fferm Penrhos ac eraill

Cymunedau Cynaliadwy - Cyfarfod Agored

09/07/2017 - 15:00

3 o'r gloch Prynhawn Sul, Gorffennaf 9fed

Palas Print, Caernarfon LL55 1RR

Cyfarfod arbennig o grŵp Cymunedau Cynliadwy y Gymdeithas, i drafod NCT20 - Nodyn Cynllunio Technegol y Llywodraeth ynglŷn â'r Gymraeg; sut byddem yn pwyso am ei gryfhau, a'r perthynas ag ymgyrchoedd yn erbyn datblygiad Wylfa B, a'r ymgyrchoedd i sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn gwarchod cymunedau Cymraeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

366 o dai ym Mangor: 'dim ots gan y Gweinidog am y Gymraeg'

Mae mudiad iaith wedi collfarnu'r awgrym gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd hi'n caniatáu adeiladu 366 o dai ym Mangor.   <

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad 

Canllawiau Cynllunio - Blwyddyn o oedi yn peri problemau

Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder y gall

Oedi rhag cyhoeddi NCT 20 - llythyr at Lesley Griffiths

Oedi rhag cyhoeddi NCT 20

Annwyl Weinidog,  

Angen symud mwy o swyddi sector gyhoeddus allan o Gaerdydd

Mae symud swyddi allan o Gaerdydd yn allweddol i hyfywedd y Gymraeg ar lefel gymunedol, yn ôl mudiad iaith sydd wedi cwyno i'r Prif Weinidog am y penderfyniad i beidio â lleoli'r Awdurdod Cyllid newydd ym Mhorthmadog.    

"Save our Communities" - Cymdeithas Plea to Council

In her closing speech at a Public Forum in Carmarthen today (Saturday 28th of January), the regional Chair of Cymdeithas yr Iaith appealed to Carmarthenshire County Council to use next year's revision of the Local Development Plan (LDP) to ensure that young people have the chance to make their future in our local Welsh-speaking communities.

People from local communities all over the county came to the Forum to explain to leading councillors and officers how the housing market, planning policies and the lack of services were undermining Welsh-speaking communities.

“Gweithredwch er lles cymunedau” – neges i Gyngor Sir Gâr

Wrth gloi Fforwm agored yng Nghaerfyrddin heddiw (dydd Sadwrn yr 28ain o Ionawr) mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) flwyddyn nesaf i sicrhau fod dyfodol i bobl ifanc yng nghymunedau Cymraeg y sir.

Daeth pobl o gymunedau ar draws y sir i'r Fforwm i rannu eu profiad nhw o effaith y farchnad dai, polisïau cynllunio, a sut mae colli neu ddiffyg gwasanaethau yn tanseilio cymunedau gyda chynghorwyr blaenllaw a swyddogion perthnasol.