Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant”

Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi dianc o Tomioka, ac ni all ddychwelyd i’w chartref byth, oherwydd lefel yr ymbelydredd yn y dref.

gweld

Cyfnod Cyffrous i'r Alban

Roedd yn rhaid mynd yno – i weld â’n llygaid ein hunain. Ac os cewch siawns, ewch chitha hefyd – mae’n donig i galon ymgyrchwyr. Dim ond dwy noson a gawsom yno, yn ninas hardd Caeredin, ond roedd yn ddigon. O’r cyfarfod cyntaf y buom ynddo ar y noson gyntaf, cawsom y fraint o synhwyro y chwyldro tawel sy’n digwydd yn y wlad hon. Equality Trust oedd yn trefnu’r cyfarfod, ac mae cannoedd yn tyrru i gyfarfodydd cyhoeddus ym mhob cornel o’r Alban.
 
gweld

Gair o'r Gadair - eich cyfle i arwain y Gymdeithas

Hoffech chi gyfrannu at waith Cymdeithas yr Iaith, neu newid y ffordd ry’n ni’n gweithio? Os felly, llenwch y ffurflen hwn - mae manylion yr holl swyddi sydd ar gael ar ein Senedd yno 
hefyd. Chi, aelodau’r Gymdeithas, fydd yn dewis pwy sy’n derbyn y swyddi hyn yn ein cyfarfod cyffredinol ym Mhwllheli ar Hydref 4ydd. Ewch amdani!
 
gweld

Pwy sydd eisiau darparwr cyfryngol newydd i Gymru?

Fe fyddai unrhyw ddyfodol sydd yn cynnwys bywyd ffyniannus i’r Gymraeg yn cynnwys cyfryngau amrywiol cryf. Rydym yn byw mewn oes lle mae cyfryngau ar-lein trwy’r Gymraeg yn hanfodol yn ogystal â radio, teledu a phrint. Ond mae ymchwil gan y BBC yn dangos bod siaradwyr Cymraeg yn treulio dim ond 1% o’u hamser ar-lein ar gynnwys yn Gymraeg o unrhyw fath (Ffynhonnell: Siân Gwynedd, Cynhadledd NPLD, mis Rhagfyr 2011).

gweld

Cynllunio a’r Iaith Gymraeg – y ffordd ymlaen

Ym mis Mawrth eleni cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ei hymateb i “Ddrafft Bil Cynllunio” Llywodraeth Cymru. Nid yw’r drafft yma yn cyfeirio o gwbl at y Gymraeg. Os na newidir y drafft yma ni fydd modd gwrthod na chaniatau datblygiad oherwydd yr effaith ar y Gymraeg. Yn sgîl cynnal nifer o gyfarfodydd gyda Gweinidogion, Aelodau Cynulliad o bob plaid, swyddogion cynllunio a chynghorwyr rydym wedi penderfynu bod angen dangos i’n gwleidyddion beth sydd yn bosib.

gweld

Safonau iaith - Cam yn ôl?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn ymgyrchu dros Ddeddf Iaith newydd ers y flwyddyn 2000. Pwy a ŵyr faint o ymgynghoriadau, protestiadau a chyfarfodydd rydyn ni wedi eu cynnal yn ystod yr amser yna er mwyn cael y maen i’r wal.

gweld

Byw yn Gymraeg? Diffygion y System Gynllunio

Blwyddyn yn ôl cyhoeddwyd ystadegau'r cyfrifiad am y Gymraeg. O'r holl ystadegau a gafwyd ar lefel cenedlaethol, rhanbarthol ac ar lefel gymuned yr ystadegau mwyaf trawiadol yn fy marn i, oedd y cyhoeddiad am y nifer o gymunedau Cymraeg. Mae'r nifer o gymunedau lle mae dros 70% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg wedi gostwng o 92 yn 1991, i 54 yn 2001, ac i 39 yn 2011. Un canlyniad yw bod canran o siaradwyr Cymraeg wedi disgyn o dan 50% yng Ngheredigion ac i 43.9% yn Sir Gaerfyrddin. Os nad yw hyn yn fater o bryder beth sydd.

gweld

Addysg cyfrwng Cymraeg i bawb - allwedd i dwf yr iaith

Beth bynnag yw eich barn bersonol ar ddysgu Cymraeg fel ail iaith i blant, nid oes modd gwadu bod y status quo yn aneffeithiol ac annerbyniol. Nid yn unig oherwydd bod tros 75% o’n plant yn cael eu hamddifadu o'r gallu i siarad yr iaith yn rhugl, ond hefyd oherwydd bod y gyfundrefn addysg yn ceisio sicrhau bod pob un disgybl yn rhugl, ond yn methu’n llwyr i gyflawni’r nod. Felly, mae gennym gyfundrefn sydd yn anelu at nod clodwiw iawn, ond nid yw hi’n gweithio. Dyna pam mae consensws ymysg addysgwyr ac yn drawsbleidiol dros newidiadau

gweld

Wylfashima: Taith Sel Jones i Siapan

“yr ydym wedi bradychu ein cyn-dadau, ac wedi bradychu plant ein plant” Gwnaed y datganiad uchod gan un o’r 160,000 o ffoaduriaid damwain Niwclear Fukushima yn Japan yn 2011 wnes i gyfarfod yn ddiweddar. Roedd hi wedi... darllen mwy...

Morrisons - Boicot Cenedlaethol

1af Rhagfyr 2014. Nid Bygythiad ond Gwrthod Cydymffurfio â Threfn Anghyfiawn. Cefnogwch yr ymgyrch trwy lenwi'r ffurflen yma. Mae hanes cwmni Morrisons â’r Gymraeg yn mynd nôl tipyn o beth erbyn hyn. darllen mwy...

Cyfnod Cyffrous i'r Alban

Roedd yn rhaid mynd yno – i weld â’n llygaid ein hunain. Ac os cewch siawns, ewch chitha hefyd – mae’n donig i galon ymgyrchwyr. Dim ond dwy noson a gawsom yno, yn ninas hardd Caeredin, ond roedd yn ddigon.... darllen mwy...

Safonau iaith - Cam yn ôl?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn ymgyrchu dros Ddeddf Iaith newydd ers y flwyddyn 2000. Pwy a ŵyr faint o ymgynghoriadau, protestiadau a chyfarfodydd rydyn ni wedi eu cynnal yn ystod yr amser yna er mwyn cael y maen i’r wal. darllen mwy...

Byw yn Gymraeg? Diffygion y System Gynllunio

Blwyddyn yn ôl cyhoeddwyd ystadegau'r cyfrifiad am y Gymraeg. O'r holl ystadegau a gafwyd ar lefel cenedlaethol, rhanbarthol ac ar lefel gymuned yr ystadegau mwyaf trawiadol yn fy marn i, oedd y cyhoeddiad am y nifer o... darllen mwy...