Tynged yr Iaith, yn nwylo Leighton Andrews?

Yn nwylo Leighton Andrews mae un o’r penderfyniad pwysicaf a fydd yn llywio
tynged y Gymraeg dros y pymtheg mlynedd nesaf a mwy. Mae'r safonau iaith newydd
yn offeryn statudol fydd yn llywio holl ddarpariaeth Gymraeg cyrff a chwmnïau ac
maent yn hollbwysig i obeithion pawb yng Nghymru i sicrhau twf yn yr iaith.

Mae llawer iawn yn y fantol.

Gall y safonau sicrhau pethau cwbl sylfaenol, fel bod plant yn gallu cael gwersi

gweld

Dadansoddi'r Cyfrifiad: Toni Schiavone

Mae canlyniadau'r cyfrifiad yn dangos na chyflawnwyd dau o brif amcanion Iaith Pawb (2003): bu gostyngiad nid yn unig yn y canran o siaradwyr Cymraeg o 21% i 19%, ond hefyd yn y nifer o wardiau gyda thros 70% yn medru'r iaith. Yn fras, ymddengys fod tua 2,000 i 3,000 yn llai o siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn.

Mae angen cynllun brys mewn lle er mwyn adfer hyder pobl Cymru yng ngallu Llywodraeth Cymru i ddiogelu ac i adfywio'r Gymraeg ym mhob rhan o Gymru. Y cam cyntaf yw cydnabod yr argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg yng nghymunedau Cymru.

gweld

Darn barn Gareth Miles - oes angen chwyldro?

"Nid dim llai na chwyldroad yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo."

Roedd geirau Saunders Lewis yn wir pan y'u llefarwyd yn 1962 ac maent  yr un mor wir heddiw. Ond cyn mynd dim pellach, mae'n rhaid imi gyfaddef nad yr un yw ystyr y gair 'chwyldro', i mi heddiw,  â'r hyn a olygai i Saunders Lewis ac i'r bobol ifanc a ymatebodd i'w alwad, hanner canrif yn ôl.

gweld

Teyrnged i Eileen Beasley - Angharad Tomos

Diolch am y cyfle i fod yma, a gofynnwyd i mi ddeud gair am frwydr y Beasleys. Dathlu hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith wnaethom llynedd, a rhoddwyd cryn sylw i ddarlith radio Tynged yr Iaith gan Saunders Lewis. Ond wrth wrando ar y ddarlith honno, sylwais fod Saunders yn gallu cyfeirio at un esiampl penodol o weithredu uniongyrchol di-drais. A'r enghraifft hwnnw oedd teulu'r Beasleys, Llangennech.

gweld

Neges i aelodau: Carwyn Jones yn gwrando, rwan mae'n bryd iddo weithredu

Annwyl Aelodau,

Diolch i’r miloedd ohonoch sydd wedi gyrru neges glir i Carwyn Jones eich bod “EISIAU BYW YN GYMRAEG”. Wrth ddod i Ralïau’r Cyfrif yng Nghaernarfon, Merthyr Tudful, Caerfyrddin, y Bala ac ar Bont Trefechan yn Aberystwyth, ebostio Carwyn Jones, cyfrannu at yr hysbyseb yn y papurau newydd heddiw, rydych wedi dangos beth sydd angen ei wneud - gweithredu!

gweld

Ymateb i Her y Cyfrifiad - Robin Farrar

Canlyniadau'r CyfrifiadMae canlyniadau Cyfrifiad 2011 wedi synnu llawer. Methodd Llywodraeth Cymru â chyrraedd y targed a osodwyd ganddynt i godi nifer y siaradwyr Cymraeg i 25%, gyda’r canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 20.8% i 19%.

gweld

Gair o'r Gadair Esmwyth

 

Bydda i'n ymddiswyddo fel Cadeirydd y Gymdeithas yn y Senedd ddydd Sadwrn er mwyn cymryd swydd gyffrous iawn ym mis Ionawr – swyddog Maes Dyfed i Gymdeithas yr Iaith.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf tra bues i'n Gadeirydd mae'r Gymdeithas wedi bod yn rhan o gyflawni sawl peth arwyddocaol iawn – Pasiwyd mesur yr iaith Gymraeg llynedd, lansiwyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn swyddogol, lansiwyd gwefan newydd Cymdeithas yr Iaith yn ddiweddar ac mae dathliadau'r hanner canmlwyddiant yn dal i fynd rhagddynt.

gweld

Gair o'r Cadair

Helo – dwi'n falch iawn o allu dy groeso i wefan newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg! Yma byddi yn gallu gweld y newyddion diweddaraf ym mhob ymgyrch ac ym mhob ardal yn ogystal a chlywed y diweddaraf wrth wrth i ni ddathlu ein hanner canmlwyddiant. Yn fwy na hynny mae gwybodaeth am sut gelli di fod yn rhan o'n gwaith felly cer i bori'r cynnwys!

gweld

Blog y Cadeirydd

Croeso i'm blog!

Bethan Williams ydw i a rwy'n byw yn Eglwyswrw, Sir Benfro.

gweld

50 mlynedd i ddathlu ond her gymunedol o’n blaenau

Yn Llundain ar ôl protestio yn swyddfeydd y BBC dros ddyfodol S4C y llynedd, roeddwn i’n ceisio esbonio wrth heddwas beth yw Cymdeithas yr Iaith. Ei ymateb oedd – “So a bit like Greenpeace for the Welsh language?”

Mae’n ddisgrifiad gwell na llawer, ond nid yw’n gymhariaeth berffaith o bell ffordd. Dwi’n aelod o fudiadau amgylcheddol a hawliau dynol ond dwi ddim yn cael yr un teimlad o berthyn ac adnabod na bod yn rhan ohonynt.

gweld

Tynged yr Iaith, yn nwylo Leighton Andrews?

Yn nwylo Leighton Andrews mae un o’r penderfyniad pwysicaf a fydd yn llywio tynged y Gymraeg dros y pymtheg mlynedd nesaf a mwy. Mae'r safonau iaith newydd yn offeryn statudol fydd yn llywio holl ddarpariaeth Gymraeg cyrff a... darllen mwy...

Dadansoddi'r Cyfrifiad: Toni Schiavone

Mae canlyniadau'r cyfrifiad yn dangos na chyflawnwyd dau o brif amcanion Iaith Pawb (2003): bu gostyngiad nid yn unig yn y canran o siaradwyr Cymraeg o 21% i 19%, ond hefyd yn y nifer o wardiau gyda thros 70% yn medru'r iaith. Yn... darllen mwy...

Darn barn Gareth Miles - oes angen chwyldro?

"Nid dim llai na chwyldroad yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo." Roedd geirau Saunders Lewis yn wir pan y'u llefarwyd yn 1962 ac maent  yr un mor wir heddiw. Ond cyn mynd... darllen mwy...

Teyrnged i Eileen Beasley - Angharad Tomos

Diolch am y cyfle i fod yma, a gofynnwyd i mi ddeud gair am frwydr y Beasleys. Dathlu hanner can mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith wnaethom llynedd, a rhoddwyd cryn sylw i ddarlith radio Tynged yr Iaith gan Saunders Lewis. Ond wrth wrando ar... darllen mwy...

Ymateb i Her y Cyfrifiad - Robin Farrar

Mae canlyniadau Cyfrifiad 2011 wedi synnu llawer. Methodd Llywodraeth Cymru â chyrraedd y targed a osodwyd ganddynt i godi nifer y siaradwyr Cymraeg i 25%, gyda’r canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 20.8% i 19%. darllen mwy...

Gair o'r Gadair Esmwyth

  Bydda i'n ymddiswyddo fel Cadeirydd y Gymdeithas yn y Senedd ddydd Sadwrn er mwyn cymryd swydd gyffrous iawn ym mis Ionawr – swyddog Maes Dyfed i Gymdeithas yr Iaith. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf tra bues i'n... darllen mwy...

Gair o'r Cadair

Helo – dwi'n falch iawn o allu dy groeso i wefan newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg! Yma byddi yn gallu gweld y newyddion diweddaraf ym mhob ymgyrch ac ym mhob ardal yn ogystal a chlywed y diweddaraf wrth wrth i ni ddathlu ein... darllen mwy...