Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Ymgyrchoedd)

11/06/2022 - 10:30

10:30, dydd Sadwrn, 11 Mehefin 2022

Neuadd Goffa Penparcau, Penparcau, Aberystwyth SY23 1RZ

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn (darllenwch fwy yma), ond mae gan bob aelod o'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ymgyrchoedd fydd cyfarfod mis Mehefin a bydd yn canolbwyntio ar waith y Grwpiau Ymgyrchu.

Byddai'n braf gweld cymaint o aelodau â phosib yno. Cysylltwch am fanylion pellach ac i roi gwybod eich bod yn dod (neu ffoniwch 01970-624501).

Noder:

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Gall swyddogion y Gymdeithas gynnig lifftiau o nifer o leoedd yn y wlad. Cysylltwch i weld a oes rhywun yn dod o'ch ardal chi.

  • Os yw costau trafnidiaeth neu ofal yn rhwystr rhag ddod i'r cyfarfod, gallwch wneud cais i hawliau'r costau yn ôl. Rydym ddim ond yn ystyried ceisiadau am gostau teithio mewn amgylchiadau pan nad oedd yn bosib i chi rannu trafnidiaeth gyda swyddogion eraill.     

  • Cysylltwch cyn gwneud trefniadau teithio neu ofal rydych chi eisiau eu hawliau yn ôl rhag ofn bod modd i ni drefnu lifft neu wneud trefniant arall.

  • Byddwn yn trefnu cinio syml yn ystod cyfarfodydd sy'n para trwy'r dydd – croesewir cyfraniadau yn ôl gallu'r unigolyn i dalu.