Dyfodol Digidol

Datganoli Darlledu

Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru i bwyso a galw am ddatganoli darlledu i Gymru. Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng Nghymru i benderfynu dros ddyfodol ein sianel Gymraeg a'n gorsafoedd radio lleol. 

Cefnogwch yr ymgyrch drwy arwyddo'r ddeiseb sy'n galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ymdrechion i hawlio'r pwerau dros ddarlledu i Gymru yn ôl dymuniad pobl Cymru. Gellir arwyddo'r ddeiseb yma.

I ddarllen ein papur polisi ar ddatganoli darlledu, ewch i: http://cymdeithas.cymru/papurdatganoli

Dyfodol Digidol

Mae’r we, radio, teledu, papurau newydd a phlatfformiau aml-gyfrwng yn hollol bwysig i’n hoes ni heddiw – dyma’n dulliau cyfathrebu a'n cymunedau rhithiol. Ond, ble mae’r Gymraeg yn y chwyldro digidol?

  • Os yw’r Gymraeg yn iaith fyw ac i ffynnu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol mae’n rhaid ei defnyddio ar draws pob cyfrwng, rhaid ei gwneud yn briod iaith cyfryngau digidol yng Nghymru.
  • Mae prinder cynnwys Cymraeg ar y we yn fater o ofid i nifer fawr; os nad yw’r Gymraeg yn weledol ac yn addasu i’r oes digidol, pa fath o ddyfodol fydd iddi?
  • Rydym wedi colli cyfle dro ar ôl tro, gan adael i gwmnïau masnachol brynu gorsafoedd radio lleol, gan ddisodli a dileu llawer o ddarlledu Cymraeg a rhoi iddi elfen docenistaidd y tu allan i’r orau brig yn unig.

Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ebostiwch: post@cymdeithas.cymru

Dyfodol S4C

Ni ellir cymryd yr unig sianel deledu Gymraeg yn ganiataol – ein sianel ni, ein cyfrwng ni i fynegi’n hunain yw hi. Rhaid i’r sianel gael sicrwydd ariannol ac annibyniaeth olygyddol.

Mae'n bwysig ein bod yn galw am newidiadau i S4C; mae ganddi gyfrifoldeb i adlewyrchu bywyd cymunedau Cymraeg ar draws Cymru gyfan ac nid dim ond darlledu addasiadau Cymraeg o raglenni a diwylliant eingl-americanaidd.

Datganoli Darlledu
Dyfodol i'n hunig sianel deledu Gymraeg
Papur Dyddiol Cymraeg
Y Gymraeg ar Radio a Theledu Lleol

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Ymunwch a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru trwy ebostio post@cymdeithas.cymru neu gwblhau'r ffurflen isod.

Dyma 10 peth y gallet ti ei wneud a all gwneud gwahaniaeth enfawr i ddyfodol y Gymraeg yn y byd cyfryngol.

Yn dilyn penderfyniad Sky Sports i beidio â chynnig sylwebaeth Gymraeg bellach ar gemau rhyngwladol tîm pêl-droed Cymru, tablwyd cynnig dydd cynnar gan Jonathan Edwards AS yn Nhŷ’r Cyffredin. Gofynnwch i'ch...

Dylan Iorwerth (Cadeirydd)

Delyth Evans (Llafur)

Sara Lloyd Williams (Democratiaid Rhydfrydol)

Alun Lenny (Plaid Cymru)

Juliana Hughes (Ceidwadwyr)

Trafodaeth drawsbleidiol...

Dogfennau