Senedd y Gymdeithas

Senedd Cymdeithas yr Iaith

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith y Gymdeithas.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd. Gallwch ddarllen am gyfrifoldebau'r swyddogion gwahanol yma.

Bob hydref, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd Blynyddol y rhanbarthau.

Dyddiadau cyfarfodydd 2020-21

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i gyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd â'r hawl i bleidleisio.

Mae pob cyfarfod yn canolbwyntio ar agwedd wahanol o waith y Gymdeithas (ymgyrchoedd, materion gweinyddol, rhanbarthau).

5/12/20 – Senedd Ymgyrchoedd

9/1/21 – Senedd Ranbarthau

6/2/21 – Senedd Weinyddol 

6/3/21 – Senedd Ymgyrchoedd

10/4/21 – Senedd Ranbarthau

8/5/21 – Senedd Weinyddol

12/6/21 – Senedd Ymgyrchoedd

3/7/21 – Senedd Ranbarthau

11/9/21 – Senedd Weinyddol (Neuadd Goffa Tal-y-bont, Ceredigion)

2/10/21 – Senedd Ymgyrchoedd (lleoliad i'w gadarnhau)

Aelodau'r Senedd 2020-21

Cadeirydd

Mabli Siriol

mabli@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd
Is-gadeirydd Ymgyrchoedd

Talulah Thomas

talulah@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol
Is-gadeirydd Cyfathrebu

Osian Rhys

osian@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas
Is-gadeirydd Gweinyddol

Mai Roberts

mai@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am weinyddiaeth y Gymdeithas
Trysorydd

Danny Grehan

danny@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas
Swyddog Codi Arian

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas
Swyddog Mentrau Masnachol

Mirain Owen

mirain@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas
Swyddog Adloniant

Elan Elidyr

elan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gydlynu gwaith pwyllgorau adloniant yn genedlaethol
Swyddog Aelodaeth

Elin Hywel

elin@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein hymgyrchoedd aelodaeth a'n system aelodaeth
Swyddog y We

Eiri Angharad

eiri@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein presenoldeb ar-lein
Swyddog Dylunio

Carwyn Hedd

carwyn@cymdeithas.cymru

Trefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod
Golygydd y Tafod

Mared Llywelyn Williams

tafod@cymdeithas.cymru

Golygydd cylchgrawn y Gymdeithas
Swyddog Dysgwyr

Nia Llywelyn

nia.llywelyn@cymdeithas.cymru

Trefnu darpariaeth i bobl ddysgu'r iaith
Swyddog Rhyngwladol

Joseff Gnagbo

joseff@cymdeithas.cymru

Cadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol o ran ieithoedd lleiafrifol; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; am drefnu teithiau astudiaeth perthnasol i aelodau
Cadeirydd y Grŵp Addysg

Toni Schiavone

toni@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp Addysg a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg
Is-gadeirydd y Grŵp Addysg GWAG Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Elin Hywel

elin@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg
Is-gadeirydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Dyfodol Digidol

Elfed Wyn ap Elwyn

elfed@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp Dyfodol Digidol a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sy'n effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol
Is-gadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

Leia Fee

leia@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd y Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Bethan Williams

bethan@cymdeithas.cymru

Cadeirio cyfarfodydd y Grŵp Hawl a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith
Is-gadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Dafydd Williams

david@cymdeithas.cymru

Cefnogi'r Cadeirydd, dirprwyo yn ôl yr angen a hwyluso gwaith y grŵp
Cadeirydd yr Is-grŵp Iechyd

Gwerfyl Roberts

gwerfyl@cymdeithas.cymru

Is-grŵp o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Ynghyd â'r staff cyflogedig:

A'r swyddogion rhanbarthol:

(Nid oes gan Rhanbarth Glyndŵr Gadeirydd ar hyn o bryd)

Dogfennau perthnasol (cysylltwch os hoffech i ni anfon copi caled atoch trwy'r post):