Rhybudd Preifatrwydd

Rhybudd Preifatrwydd

Mae’r Gymdeithas yn parchu preifatrwydd ei chefnogwyr ac ymwelwyr i’n gwefan. Mae’r polisi yma’n egluro sut rydym yn casglu gwybodaeth, beth rydym yn ei wneud â hi, a pha ddewisiadau sydd gennych chi.

Pwy yw’r Gymdeithas?

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1962, ac mae’n rhan ganolog o’r frwydr dros gyfiawnder i’r Gymraeg ers hynny.

Nod Cymdeithas yr iaith yw sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei chydnabod fel priod iaith Cymru ac yn ennill ei lle fel iaith swyddogol yng Nghymru, a sicrhau fod y Gymraeg yn perthyn i holl bobl Cymru a bod gan y bobl hynny yr hawl i fyw eu bywydau yn llawn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymdeithas o bobl heb ei hymgorffori yw’r Gymdeithas, ac mae ein cyfansoddiad i’w weld ar http://cymdeithas.cymru/cyfansoddiad

Eich preifatrwydd

Rydym yn ystyried ein cyfrifoldebau wrth brosesu eich data personol yn fater o bwys. Mae’r polisi yma’n egluro sut rydym yn casglu, defnyddio, ac amddiffyn eich data personol.

Mae’n bosib y byddwn yn newid y ddogfen hon o dro i dro er mwyn adlewyrchu beth rydym yn ei wneud â’ch gwybodaeth. O edrych ar y dudalen yma’n rheolaidd, byddwch yn gallu gweld a yw wedi ei newid trwy edrych ar y dyddiad ar waelod y dudalen.

Cyfeiriwch at yr adrannau isod ar gyfer rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol:

Pa ddata rydym yn ei gasglu a sut rydym yn ei ddefnyddio

Mae Cymdeithas yr Iaith yn gweithredu fel “rheolwr” y data personol ry’ch chi’n ei ddarparu i ni. Byddwn fel arfer yn casglu data personol syml amdanoch, fel eich enw, cyfeiriad post, rhif ffôn, cyfeiriad ebost a manylion banc os ydych yn ein cefnogi’n ariannol.

Weithiau byddwn yn casglu gwybodaeth arall amdanoch megis eich dyddiad geni, rhywedd, neu fanylion iechyd. Byddwn yn glir iawn gyda chi ein bod yn bwriadu casglu gwybodaeth o’r fath, a byddwn ni ond yn gwneud hyn gyda’ch caniatâd penodol.

Pam fod angen y data arnom ni

Rydym yn casglu eich data personol yng nghyswllt gweithgareddau penodol, megis diweddariadau ymgyrch, deisebau ac ymgyrchoedd ebost, ceisiadau cylchlythyr, ceisiadau cofrestru neu aelodaeth, prynu nwyddau a thocynnau, sylwadau, cyfraniadau, a chymryd rhan mewn cystadlaethau.

Mae angen y wybodaeth unai er mwyn cwblhau eich cais neu er mwyn rhoi gwasanaeth wedi’i deilwra i chi. Does dim rhaid i chi roi’r wybodaeth yma er mwyn edrych ar ein safleoedd gwe. Ond os nad ydych yn rhoi gwybodaeth ry’n ni’n ei ofyn amdano, mae’n bosib na fyddwn yn gallu darparu rhai gwasanaethau.

Ein marchnata

Mae’r Gymdeithas yn prosesu eich data pan mae hynny’n unol â’n buddion dilys, a phan nad yw’r buddion hynny’n tramgwyddo eich hawliau. Mae’r buddion dilys hynny yn cynnwys darparu gwybodaeth i chi am ein hapeliadau, sefyllfa’r iaith Gymraeg, ymgyrchu, aelodaeth, gwasanaethau, cynnyrch, codi arian, ceisiadau cylchlythyr, sylwadau, cystadlaethau a gweithgareddau eraill. Gallwch ddarllen mwy am ein buddion dilys isod.

Weithiau hefyd, gyda’ch caniatâd, byddwn yn prosesu eich data personol er mwyn eich darparu gyda gwybodaeth am ein gwaith neu ein gweithgareddau rydych wedi gofyn amdanynt neu yn ei ddisgwyl.

Ar achlysuron eraill, byddwn yn prosesu data pan mae ei angen arnom er mwyn cyflawni contract (er enghraifft, os ydych wedi prynu rhywbeth ar siop ein gwefan) neu ble mae angen i ni wneud hyn oherwydd y gyfraith neu reoliadau eraill.

Sut rydym yn casglu eich manylion

Byddwn hefyd yn dal gwybodaeth ynglŷn â’ch manylion fel bod modd i ni barchu eich dewisiadau ynghylch cyswllt gennym ni.

Byddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol mewn nifer o ffyrdd:

 • Pan rydych yn ei ddarparu i ni yn uniongyrchol

 • Pan rydych yn rhoi caniatâd i gyrff arall ei rannu gyda ni (gan gynnwys Facebook neu Twitter)

 • Wrth i ni ei gasglu wrth i chi ddefnyddio ein gwefannau

 • Pan rydych wedi ei roi i drydydd parti ac wedi rhoi eich caniatâd i’r wybodaeth cael ei drosglwyddo i ni

 • O wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus er mwyn diweddaru eich gwybodaeth (e.e. bas data cyfeiriadau Swyddfa’r Post)

Byddwn yn cyfuno gwybodaeth o’r ffynonellau hyn gyda’r wybodaeth rydych chi’n ei ddarparu i ni yn uniongyrchol.

Wrth roi caniatâd i gyrff trydydd parti rannu eich data, dylech wirio eu polisïau preifatrwydd yn ofalus er mwyn deall yn llawn sut bydden nhw’n prosesu eich data

Creu proffiliau cefnogwyr

Gall y Gydmeithas ddefnyddio dulliau proffilio a sgrinio er mwyn cynhyrchu cyfathrebu perthnasol a darparu gwell profiad i’n cefnogwyr. Gall broffilio ein helpu i dargedu ein hadnoddau’n fwy effeithiol trwy roi mewnwelediad i gefndir ein cefnogwyr a helpu i ni adeiladu perthnasu sy’n berthnasol i’w diddordebau a’u gallu i roi.

Er mwyn gwneud hyn, gallwn gyfeirio at ffynonellau data allanol ychwanegol er mwyn cynyddu a gwella’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Gall hyn gynnwys manylion newid cyfeiriad, dyddiad geni, rhifau ffôn a manylion cyswllt arall. Gall hefyd gynnwys gwybodaeth o gofrestrau cyhoeddus a ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus megis Tŷ’r Cwmnïau, papurau newydd a chylchgronau.

Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data yn unrhyw un o’r ffyrdd a restrwyd uchod, neu os oes cwestiynau ynglŷn â hyn, cysylltwch â ni ar post@cydmeithas.cymru.

Plant

Os ydych o dan 13, gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd eich rhiant/gwarcheidwad cyn anfon unrhyw wybodaeth bersonol trwy unrhyw wefan neu i’r Gymdeithas. Mae rhai o’n gweithgareddau yn addas ar gyfer plant, felly gallem ofyn am eich oedran. Cyn cymryd rhan, gwnewch yn siŵr eich bod wedi siarad gyda’ch rhiant neu warcheidwad.

Nodwch na fyddwn yn wybodus yn marchnata i neu dderbyn cyfraniadau neu archebion ar gyfer nwyddau neu wasanaethau gan bersonau sy’n iau na 13.

Fel rhiant neu warcheidwad, ry’n ni’n eich annog i fod yn ymwybodol o’r gweithgareddau mae’ch plant yn cymryd rhan ynddynt, ar-lein ac yn y byd go iawn. Os yw’ch plant yn datgelu gwybodaeth o’u gwirfodd, gall hyn annog negeseuon di-wahoddiad. Rydym yn awgrymu eich bod yn annog i’ch plentyn beidio darparu unrhyw wybodaeth heb eich caniatâd.

Gwirfoddoli

Wrth i chi wirfoddoli gyda’r Gydmeithas, byddwn yn eich diweddaru ynglŷn â’r gwaith rydym yn ei wneud a’r digwyddiadau rydym yn rhan ohonynt. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau gall effeithio ar eich gwirfoddoli gyda ni ac mae angen i chi wybod amdanynt. Trwy gytuno i wirfoddoli gyda’r Gymdeithas, rydych yn cytuno y gallem anfon ebyst ynglŷn â gwirfoddoli â’ch rôl fel gwirfoddolwr. Byddwn weithiau yn rhannu eich cyfeiriad ebost gyda gwirfoddolwyr eraill y Gydmeithas, er enghraifft yn ystod y broses o drefnu digwyddiad rydych wedi dewis mynd iddo.

Unrhywbeth arall?

Mae’r holl ddata personol ry’n ni’n ei brosesu yn cael ei brosesu gan ein swyddogion yng Nghymru, ond at ddibenion lletya a chynnal a chadw technoleg gwybodaeth, mae’n bosib bydd eich gwybodaeth wedi ei leoli y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Gwneir hyn yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os hoffech chi newid sut rydym yn cysylltu â chi, neu os nad ydych eisiau derbyn negeseuon marchnata, yna cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

Buddion Dilys

Mae gennym nifer o resymau cyfreithiol sy’n golygu y gallem ddefnyddio (neu “prosesu”) eich gwybodaeth bersonol. Un rheswm cyfreithiol yw rhywbeth o’r enw “buddion dilys” (legitimate interests). Yn gyffredinol, mae buddion dilys yn golygu y gallem brosesu eich gwybodaeth bersonol os:

 • Mae gennym reswm dilys a chyfreithiol dros wneud hynny - ac

 • Nad ydym yn niweidio eich hawliau neu’ch buddion

Gweler yr adran isod am ragor o wybodaeth.

Rhannu eich Gwybodaeth

Dim ond pan fo’n rhaid i ni oherwydd gorfodaeth gyfreithiol y byddwn yn datgelu gwybodaeth i drydydd partïon neu unigolion, yn ogystal â’r canlynol:

 • Eich bod wedi cytuno y gallwn wneud hynny

 • Pan fyddwn yn defnyddio cwmnïau eraill i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan, er enghraifft prosesu, postio neu ddosbarthu archebion, ateb cwestiynau cwsmeriaid ynghylch cynnyrch a gwasanaethau, anfon post ac ebost, dadansoddi cwsmeriaid, asesu a phroffilio, wrth ddefnyddio archwilwyr ac ymgynghorwyr a phrosesu taliadau ar gardiau credyd a debyd.

 • Os ydym wedi derbyn cwyn ynglŷn ag unrhyw gynnwys rydych wedi ei bostio neu ei drosglwyddo i neu o un o’n safleoedd, er mwyn rhoi ein telerau ac amodau ar waith neu os rydym yn credu ein bod angen i ni wneud hynny er mwyn gwarchod ac amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch personol y Gymdeithas, ein gwefannau neu ein hymwelwyr ac at ddibenion cyfreithiol eraill.

 • Gallwn ddatgelu ystadegau cronnus ynglŷn ag ymwelwyr i’n safle we, cefnogwyr, cwsmeriaid a gwerthiant er mwyn disgrifio ein gwasanaethau a’n gweithredu i bartneriaid posib a thrydydd partion cyfrifol eraill, ond ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid adnabod unigolion â hi.

 • Os ydym yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth gyda mudiadau eraill a enwir, mae’n bosib bydd angen rhannu eich manylion. Byddwn yn gwbl glir beth fydd yn digwydd i’ch data wrth i chi gofrestru.

Byddwn ni byth yn gwerthu neu logi eich gwybodaeth i fudiadau neu gwmnïau eraill.

Cadw gafael ar eich gwybodaeth

Dim ond cyhyd ag sydd ei hangen, ar gyfer pob pwrpas sydd gennym ar ei chyfer, y byddwn yn cadw eich gwybodaeth. Byddwn yn darparu enghreifftiau yn y paragraff yma yn fuan i roi syniad o ba mor hir rydym yn cadw eich gwybodaeth.

Os ydych yn penderfynu peidio â pharhau i gefnogi’r Gymdeithas, neu’n gofyn i ni beidio cysylltu â chi eto, byddwn yn cadw peth wybodaeth sylfaenol er mwyn osgoi anfon deunyddiau nad ydych eu heisiau yn y dyfodol, ac er mwyn sicrhau nad ydym yn dyblygu gwybodaeth yn ddamweiniol.

Polisi cwcis

Mae ein gwefan, fel bron iawn pob gwefan arall, yn defnyddio briwsion (cwcis) er mwyn rhoi’r profiad gorau posib i chi. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ffôn bach wrth i chi edrych ar wefannau.

Mae’r cwcis yn ein helpu i:

 • Wneud i’r wefan gweithio’n iawn - er enghraifft wrth brynu nwyddau.

 • Gwella’r wefan

Os yw gosodiadau eich porwr yn derbyn cwcis, rydym yn ei gael ar ddeall bod hyn, wrth i chi barhau i ddefnyddio’r wefan, yn golygu eich bod yn fodlon â hyn. Pe baech chi’n dymuno dileu neu beidio â defnyddio cwcis o’n safle, gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod, ond mae’n debyg fydd hyn yn meddwl na fydd y wefan yn gweithio fel rydych yn disgwyl

Ein cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn i’n gwefan weithio, gan gynnwys:

 • Cwcis wrth i chi brynu eitemau yn ein siop, er mwyn i’r fasged siopa weithio

Yr unig ffordd i atal y math yma o gwci yw peidio â defnyddio ein gwefan.

Cwcis Ystadegau Di-enw

Rydym yn defnyddio cwcis i roi ystadegau at ei gilydd, er enghraifft faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg maen nhw’n defnyddio, faint o amser maen nhw’n ei dreulio, ar ba dudalennau maen nhw’n edrych ac ati. Mae hyn yn helpu i ni wella’r wefan. Mae’r rhaglenni dadansoddi hyn hefyd yn rhoi gwybod i ni, yn ddi-enw, sut mae pobl yn cyrraedd y wefan, ac os ydynt wedi ymweld o’r blaen. Ry’n ni’n defnyddio Google Analytics at y diben hwn.

Adnoddau trydydd parti

Mae ein gwefan, fel y rhan fwyaf o wefannau, yn defnyddio adnoddau sydd wedi eu darparu gan drydydd partïon. Er enghraifft, pan fo fideo YouTube yn rhan o dudalen.

Cwcis Gwefannau Cymdeithasol

Fel bod modd i chi hoffi neu rannu ein cynnwys yn hawdd ar safleoedd cymdeithasol, mae gennym fotwm AddThis ar ein gwefan. Bydd effaith hyn ar eich preifatrwydd yn amrywio gan ddibynnu ar y rhwydwaith cymdeithasol dan sylw a’ch gosodiadau chi wrth ei ddefnyddio.

Diffodd Cwcis

Fel arfer, gallwch ddiffodd cwcis trwy newid gosodiadau eich porwr er mwyn ei atal rhag derbyn cwcis. Ond, wrth wneud hynny, fydd yn cyfyngu ar weithredu arferol ein gwefan ni a llawer iawn o wefannau eraill, gan fod cwcis yn rhan arferol o wefannau modern.

Beth yw eich hawliau?

Mae cyfraith gwarchod data newydd, sy’n dod i rym fis Mai 2018, yn creu hawliau pwysig, sef:

 • Yr hawl i gael eich hysbysu - rhaid i ni ddweud wrthoch sut ry’n ni’n defnyddio eich gwybodaeth

 • Yr hawl i gael mynediad - gallwch ofyn am gopi o wybodaeth sydd gennym amdanoch

 • Yr hawl i gywiro - gallwch ofyn i ni gywiro neu ddiweddaru unrhyw wybodaeth anghywir sydd gennym amdanoch

 • Yr hawl i ddileu - gallwch ofyn i ni ddileu gwybodaeth sydd gennym amdanoch, gan roi rheswm

 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu

 • Yr hawl i gludadwedd data - gallwch ofyn am gopi o wybodaeth sydd gennym amdanoch, er mwyn ei ddefnyddio eich hun

 • Yr hawl i wrthwynebu - gallwch ofyn i ni beidio â defnyddio’ch gwybodaeth ar gyfer marchnata a chyfathrebu

 • Hawliau yn ymwneud â phenderfyniadau sy’n seiliedig ar broffilio awtomatig

Os hoffech mwy o wybodaeth ynglŷn â’ch hawliau o dan y ddeddf gwarchod data, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/about-the-ico/other-languages/welsh/

Cofiwch, gallech newid y ffordd rydym yn cysylltu â chi, neu ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol ar unrhyw adeg, trwy ebostio post@cymdeithas.cymru.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhywbeth yn ein polisi preifatrwydd, neu i ddarganfod mwy am eich hawliau neu i gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, cysylltwch â’n prif swyddfa, ac fe wnawn ymateb. Os hoffech chi gwyno ynglŷn â sut rydym wedi delio â’ch data personol, gallwch gysylltu â’n swyddog gwarchod data fydd yn ymchwilio i’r mater. Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu’n credu nad ydym yn defnyddio eich data personol yn unol â’r gyfraith, gallwch gwyno i’r Rheoleiddiwr Codi Arian neu Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os hoffech drafod unrhyw beth yn y polisi neu ynglŷn â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, neu i gysylltu â’n swyddog gwarchod data, mae croeso i chi gysylltu â ni ar: post@cymdeithas.cymru, ffonio 01970 624501 neu ysgrifennu at:

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Ystafell 5, Y Cambria

Rhodfa’r Môr

Aberystwyth

SY23 2AZ

Buddion Dilys (rhagor o wybodaeth)

O dan y ddeddf gwarchod data newydd sy’n dod i rym fis Mai 2018, mae gennym nifer o seiliau cyfreithiol ar gyfer defnyddio (neu brosesu) eich gwybodaeth bersonol. Un o’r seiliau cyfreithiol hynny yw buddion dilys (legitimate interests / intérêts légitimes yn y rheoliadau).

Yn fras, mae buddion dilys yn golygu y gallwn brosesu eich gwybodaeth bersonol os:

 • Mae gennym reswn dilys ac nad ydym yn tramgwyddo eich hawliau a buddion.

Beth mae hyn yn ei olygu? Wrth i chi ddarparu eich manylion personol i ni, rydym yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer ein buddion dilys wrth weithredu er lles y Gymraeg. Ond cyn gwneud hyn, byddwn yn ystyried yn ofalus a phwyso a mesur unrhyw effaith gall hyn gael arnoch chi a’ch hawliau.

Rhai enghreifftiau ble gallwn ddefnyddio’r sail yma yw wrth farchnata’n uniongyrchol, canfod twyll, cynnal diogelwch ein system, dadansoddi data, gwella neu addasu ein gwasanaethau, adnabod patrymau defnydd a phenderfynu pa mor effeithiol yw ein hymgyrchoedd a gwaith codi arian.

Ein gweledigaeth

Dyma ddisgrifiad o Gymdeithas yr Iaith:

Cymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.

Yn ôl ein cyfansoddiad, nod Cymdeithas yr Iaith yw:

a. sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei chydnabod fel priod iaith Cymru ac yn ennill ei lle fel iaith swyddogol yng Nghymru, a

b. sicrhau fod y Gymraeg yn perthyn i holl bobl Cymru a bod gan y bobl hynny yr hawl i fyw eu bywydau yn llawn drwy gyfrwng y Gymraeg; mae hyn yn cynnwys:

1. yr hawl i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg

2. yr hawl i ddysgu Cymraeg

3. yr hawl i wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector preifat neu gyhoeddus

4. yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle

5. yr hawl i ofal drwy gyfrwng y Gymraeg

c. gwarchod a hybu cymunedau Cymraeg a Chymreig drwy sicrhau fod modd i bobl leol fyw a gweithio yn y cymunedau hyn a sicrhau dyfodol hyfyw i’r cymunedau hyn.

Bydd y Gymdeithas yn defnyddio gwahanol foddion i gyrraedd ein nodau: ry’n ni’n credu fod pobl sy’n rhannu ein gwerthoedd eisiau gwybod sut i’n cefnogi ni. Byddwn yn prosesu’r wybodaeth bersonol rydych yn ei roi i ni er mwyn cynnal a rheoli ein mudiad a’n galluogi i roi marchnata, gwybodaeth, gwasanaethau a chynnyrch perthnasol a’r profiad fwyaf diogel posib. Dyna’r hyn ry’n ni’n ei hystyried yn fuddion dilys y Gymdeithas.

Ein buddion

Dyma rhai enghreifftiau o sut a pham byddwn ni’n defnyddio’r dull yma yn ein gwaith er lles y Gymraeg:

 • Marchnata uniongyrchol: byddwn yn anfon gwybodaeth yn y post a cheisiadau am arian sy’n cyfrannu tuag at nodau ac amcanion y Gymdeithas. Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein marchnata yn berthnasol i chi, wedi ei deilwra i’ch diddordebau.

 • Archebu ar-lein: er mwyn prosesu archeb, rhaid cymryd taliad a manylion cyswllt, megis enw, cyfeiriad dosbarthu a rhif ffôn.

 • Eich lles: prosesu eich gwybodaeth i warchod yn erbyn twyll wrth brynu ar ein gwefan, ac er mwyn sicrhau bod ein gwefannau a systemau yn ddiogel.

 • Teilwra: ble mae’r prosesu yn ein galluogi i wella neu deilwra ein gwasanaeth/cyfathrebu er lles ein cefnogwyr

 • Dadansoddi: er mwyn prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion dadansoddi cwsmeriaid, asesu, proffilio a marchnata uniongyrchol, fesul un neu ar sail cronnus, er mwyn ein helpu gyda’n gweithgareddau ac i ddarparu’r wybodaeth fwyaf perthnasol cyn belled nad yw hyn yn niweidio eich hawliau a buddion. Gweler “creu proffiliau defnyddiwyr” uchod.

 • Ymchwil: i weld pa mor effeithiol yw ymgyrchoedd hyrwyddo a hysbysebu, ac i ddatblygu ein cynnyrch, gwasanaethau, systemau a pherthnasau gyda chi.

 • Gofal dyledus: gall fod angen i ni ymchwilio i gefnogwyr, cwsmeriaid posib a phartneriaid busnes posib er mwyn penderfynu a yw’r cwmniau ac unigolion hyn wedi bod ynghlwm â neu’n euog o droseddau megis twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth.

Byddwn hefyd yn dal gwybodaeth amdanoch er mwyn i ni allu parchu eich dewisiadau o ran cysylltu â chi.

Eich buddion

Wrth i ni brosesu eich gwybodaeth personol er mwyn ein buddion dilys, byddwn yn ystyried a chydbwyso unrhyw effaith posib arnoch chi â’ch hawliau o dan gyfraith gwarchod data a chyfreithiau eraill. Nid yw ein buddion dilys o reidrwydd yn bwysicach na’ch buddion chi - byddwn ni ddim yn defnyddio eich data personol ar gyfer gweithgareddau ble mae’r effaith arnoch chi’n bwysicach na’r buddion i ni (oni bai bod gennym eich caniatâd neu bod dyletswydd neu sail cyfreithiol arall).

Gweler “eich hawliau” uchod.

Cofiwch, gallwch newid y ffordd rydym yn cysylltu â chi neu ofyn i ni beidio â phrosesu eich manylion personol unrhyw bryd trwy gysylltu â post@cymdeithas.cymru.

Mabwysiadwyd: Mai 2018