Cymunedau Cynaliadwy

Cymunedau Cymraeg Cynaliadwy

Mae cymunedau a fu’n gadarnleoedd traddodiadol i’r Gymraeg wedi bod o dan warchae economaidd a chymdeithasol ers degawdau.  Mae mewnfudo, tueddiadau’r farchnad dai, a datblygiadau anaddas wedi sicrhau bod y farchnad dai yn aml allan o gyrraedd pobl leol.

Fel Cymdeithas, credwn bod cymunedau lle mae’r Gymraeg yn brif gyfrwng yn holl-bwysig er mwyn sicrhau dyfodol i’r Gymraeg.  Credwn y dylid ystyried tai fel cartrefi ac nid fel adnodd economaidd, y dylid sicrhau bod pobl leol yn cael mynediad at y farchnad dai, ac y dylai’r farchad dai adlewyrchu cyflogau lleol.

Galwn am Ddeddf Eiddo a fydd yn mynd i’r afael a’r problemau yma.  Byddai Deddf Eiddo yn rhoi rheidrwydd ar awdurdodau lleol i:

  • Asesu’r angen lleol am dai.
  • Sicrhau bod tai ac eiddo ar gael i bobl am rhent teg.
  • Roi cymorth i brynwyr tro cyntaf, ac i gynnig cynlluniau rhan-ddeiliadaeth.
  • Roi blaenoriaeth i bobl leol yn y farchnad dai.
  • Gynllunio ar gyfer y gymuned, ac ar sail barn y gymuned.
  • Ail-asesu caniatad cynllunio a roddwyd yn y gorffennol.

Credwn hefyd bod angen ffurfioli’r drefn o asesu effaith datblygiadau tai ar yr iaith Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â rob@cymdeithas.cymru

Diwallu anghenion tai pobl Cymru
Cynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd i gymunedau Cymru trwy sicrhau cartref am bris teg
Cynaladwyedd amgylcheddol

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

7:30pm, Medi 2, Brigands Inn, Mallwyd

Mae Cyngor Powys yn ymgynghori ar ei Gynllun Datblygu Lleol, a'r wybodaeth i gyd fan hyn - http://...

 

‘Cynllunio a’r Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen’ – Ysgoldy Canolfan Uwchgwyrfai, Clynnog, Rhagfyr 1af.

 

Mae Alun Ffred Jones AC yn eich gwahodd i lansiad -

Bil Cynllunio Amgen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Ystafell Briffio'r Cyfryngau - Y Senedd , Bae Caerdydd

Rhagfyr 2, 2014

12.30 - 13.30

mwy o...

Tafarn y Queen's, Caerfyrddin

Bydd cyfarfod agored Tynged yr Iaith Sir Gâr ddydd Sadwrn yr 17eg o Ionawr, manylion llawn yma: http...

Dogfennau