Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Ymgyrchoedd)

04/12/2021 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 4 Rhagfyr

Neuadd Goffa Talybont, Ceredigion

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. 

Mae gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ymgyrchoedd fydd y cyfarfod hwn ac yn gyfle arbennig i chi glywed am ymgyrchoedd y Gymdeithas.

Neilltuir sesiwn y bore i drafod Maniffesto'r Gymdeithas ar gyfer y ddegawd nesaf; byddai’n braf iawn gael eich cwmni ac i glywed eich syniadau am beth ddylai fod gweledigaeth y Gymdeithas am y ddegawd nesaf.

Cynhelir y cyfarfod mewn gofod sy'n digwydd mawr i gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol.

Croeso cynnes i bawb ond peidiwch a mynychu os ydych yn anhwylus neu'n dangos unrhyw symptomau Cofid. Gofynnir i chi wisgo mwgwd ac i ddod â chwpan a chinio gyda chi!