Deddf Iaith Newydd 2008 - Llyfryn Esboniadol | New Welsh Language Act 2008 - Explanatory Booklet

Croesawn fwriad Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyhoeddi Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar gyfer yr iaith Gymraeg. Galwn ar y Llywodraeth i lunio Gorchymyn fydd yn sicrhau bod digon o bwerau yn cael eu rhoi i’r Cynulliad fel bod modd iddo basio Mesur Iaith newydd fydd yn sefydlu;

• Statws Swyddogol i’r Gymraeg
• Hawliau i’r Gymraeg
• Comisiynydd yr Iaith Gymraeg

Credwn fod y tri phennawd yma yn crynhoi’r elfennau y mae’n allweddol i’r Llywodraeth eu cynnwys yn y Gorchymyn, os ydyw o ddifrif ynghylch creu deddfwriaeth effeithiol mewn perthynas â’r Gymraeg, ac adeiladu Cymru ddwyieithog.

Lawrlwytho'r Ddogfen yn Gymraeg (pdf - 840kb)

We welcome The Welsh Assembly Government’s intention to publish a Legislative
Competency Order for the Welsh language. We call on the Government to ensure that the Order will transfer adequate powers to the Assembly so that it can make provision for a new Welsh Language Measure that will establish;

• Official Status for the Welsh language
• Welsh language Rights
• A Commissioner for the Welsh language

We believe that these three points bring together the basic elements which need
to be included if the Government is serious about creating effective legislation for the Welsh language and building a truly bilingual Wales.

Lawrlwytho'r Ddogfen yn Saesneg /English (pdf - 799kb)