Gwreiddiwch yn y Gymuned: Ymgyrch lobio Bwydydd Cyflym

Ymateb McDonalds

Staff Cymraeg:

    Mae McDonalds yn cyflogi 4,000 o weithwyr yng Nghymru.

    Maeír canran oír staff syín siarad Cymraeg, i bob pwrpas, yn newid gyda chanran y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal.

    Mae McDonalds Caernarfon yn cyflogi 47 o
    weithwyr ñ mae 40 ohonynt yn Gymry Cymraeg.

Arwyddion Dwyieithog:

    Mae ganddyn nhw arwyddion dwyieithog mewn nifer oíu hallfeydd.

    Arwyddion dwyieithog = bwydlenni ac arwyddion yn y maes parcio.

    Fe enillodd McDonalds Holywell wobr ëWelsh Language Board Bilingual Designí. Roedd 1,000 arall wedi cystadlu!

    Eu bwriad yw defnyddioír dyluniau buddugol ym mhob un oír allfeydd trwy Gymru!

Cyflenwyr Cymraeg:

    Mae McDonalds yn buddsoddi dros £16 miliwn y flwyddyn yng Nghymru.

    Mae tua 200 o ffermydd yng Nghymru yn gwerthu eu gwartheg i McKey (is-gwmni cyflenwi cig McDonalds).

    Mae eu caceniín dod o ëAvana Bakeriesí - cwmni o Gasnewydd.

    Mae ësubstantial amount of our packagingí yn dod o ëF. Bender cyfÖí cwmni o Wrecsam.

    Hefyd tynant sylw at y ffaith eu bont yn contractio gweithwyr lleol megis glanhawyr ffenestri, trydanwyr, adeiladwyr ayybÖ

Gwaith yn y Gymuned:

    Maen nhwín hawlio llawer o glod am eu gwaith gyda ëphÍl droed cymunedolí. Maen nhw ar fin llofnodi contract i gyd weithio ’ Chymdeithas BÍl Droed Cymru.

    Yn 2002 cododd staff McDonalds De Cymru £85,000 i achosion da.

    Yn 2002 rhoddwyd grantiau o £20,000 yr un i 18 o fudiadau plant ag anghenion arbennig gan ëRonald McDonald Childrenís Charitiesí.

Ymateb ëYum!í (sef KFC, Pizza Hutt, A & W, Long John Silvers a Taco Bell.)

Staff Cymraeg:

    Adroddant y fod rhan fwyaf oíi staff yng Nghaernarfon yn siarad Cymraeg.

Arwyddion Dwyieithog:

    Maen nhwín ymddiheurio.

    Tynant sylw at y ffaith nad yw cwsmeriaid wedi gofyn am arwyddion dwyieithog.

Cyflenwyr Cymraeg:

    Dywedant nad ydyn nhwín defnyddio cyflenwyr o Gymru oherwydd nad oes yma gwmni a fedr gynnal ëÖthe large volumes we requireí.

    Ond maen nhw yn chwilio am gyflenwyr addas yng NghymruÖ yn Ùl y sÙn!

Gwaith yn y Gymuned:

    Nid yn unig eu bod nhwín cyflogi staffÖ

    Ö maen nhwín noddi timau pÍl droed lleol.

    Cyfrannu at weithgareddau elusennol lleol.

Ymateb Burger King

Staff Cymraeg:

    Eu dymuniad (BK Aberystwyth) yw cyflogi Cymry Cymraeg ond does dim Cymry Cymraeg yn ceisio am eu swyddi.

Arwyddion Dwyieithog:

    Dim polisi cenedlaethol.
    Peth darpariaeth yn BKís Caerdydd maeín debyg - ond dim darpariaeth yn BKís eraill megis Aberystwyth.

Cyflenwyr Cymraeg:

    Heb gael ymateb gan BK yn ganolog.

    BK Aberystwyth yn trosglwyddoír bai/cyfrifoldeb ar y cwmniín ganolog.

Gwaith yn y Gymuned:

    Cefnogi timau chwaraeon lleol.

    Cefnogi elusenau lleol.

    Cefnogi grwpiau ieuenctid.

Ymateb Wimpy

    Dim ymateb o gwbl

Cafodd y ddogfen yma ei baratoi gan Rhys Llwyd - rhys@cymdeithas.com yn arbennig ar gyfer y wefan.