Aelodaeth

Mae croeso i bawb ymaelodi â Chymdeithas yr Iaith.

Ymaelodi ar-lein

Gallech ymaelodi â'r Gymdeithas ar y wefan, drwy fynd i http://cymdeithas.cymru/ymaelodi

Mae'r ddolen uchod yn eich arwain i sefydlu taliad misol ar eich cerdyn banc drwy system "futurepay". Mae cyfraniadau rheolaidd o'r fath yn bwysig ar gyfer sicrwydd ariannol y Gymdeithas. Mae'r taliadau'n dod o'ch cerdyn banc, felly bydd angen i chi ail-ymaelodi pan ddaw'r cerdyn i ben neu os ydych yn ei golli er enghraifft.

Os yw'n well gennych chi dalu ar gyfer blwyddyn yn unig, gallech wneud hynny yma.

Mae hefyd yn bosib cyfrannu'n ariannol, heb ymaelodi, trwy fynd i http://cymdeithas.cymru/cyfrannu

Drwy'r Post

Os oes yn well gennych ymaelodi drwy'r post, gallech argraffu'r ffurflen aelodaeth (pdf) yma. Gallech unai gwblhau mandad archeb banc i ni anfon at eich banc, neu dalu drwy siec ar gyfer blwyddyn yn unig.

Ymaelodi trwy Archeb Banc

Archebion Banc yw'r unig incwm cyson sydd gan Gymdeithas yr Iaith. Dim ond ar sail cyfraniadau sefydlog o'r fath y gallwn gynllunio yn effeithiol ar gyfer y dyfodol a chyflogi staff i weithio'n llawn amser.

Beth am lenwi archeb banc i'r Gymdeithas.

£2 y mis - pris peint £5 y mis - pris 2 beint £10 y mis - pris cryno ddisg

Gallech drefnu archeb banc eich hun - bydd angen mynd i'ch cangen neu eich gwasanaeth bancio ar-lein a chreu Archeb Banc (Standing Order).

Os ydych yn defnyddio'r dull yma, cofiwch hefyd anfon eich manylion personol atom mewn ebost (post@cymdeithas.cymru). Nodwch holl fanylion yr archeb banc yn yr ebost hefyd os gwelwch yn dda.

Dyma'r manylion y bydd eu hangen arnoch:

Enw'r cyfrif: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Côd trefnu: 40-16-02 (HSBC Caernarfon)

Rhif y Cyfrif: 81072102

Gallech hefyd ddefnyddio ein ffurflen aelodaeth (pdf) yma er mwyn creu archeb banc.

Beth mae aelodau yn eu gwneud?

Er mwyn sicrhau bod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith yn rhai llwyddiannus ac effeithiol, mae angen i gymaint o bobl ag sy'n bosib gyfrannu at y gwaith. Wrth gwrs, mae sawl gwahanol ffordd o wneud hyn. Gellir helpu gyda threfniadau rhai o'r prif ymgyrchoedd, cyfrannu at waith rhanbarthau neu gelloedd lleol, trefnu digwyddiadau codi arian neu nosweithiau adloniant neu gynorthwyo gyda thasgiau gweinyddol megis cyfieithu, teipio neu bostio. Mae pob cyfraniad yn bwysig ac yn helpu'r mudiad i gyrraedd y nod!

Os wyt ti'n meddwl y gelli di gyfrannu mewn unrhyw fodd, noda hynny ar dy ffurflen aelodaeth. Gelli di ddarllen y nodiadau isod er mwyn gweld crynodeb o'r gwhanol bethau y gellir eu gwneud i helpu.

Cyfrannu at:

 • Gwaith Ymgyrchoedd Canolog:
  Hawl i'r Gymraeg
  Cymunedau Cynaliadwy
  Dyfodol Digidol
  Addysg
 • Adloniant
 • Codi Arian
 • Helpu gyda threfniadau lleol
 • Cyfieithu a phrawfddarllen
 • Dylunio, creu fideos a delweddau
 • Gwaith gweinyddol - mewnbynnu gwybodaeth ac ati
 • Gweithredu