Cyswllt

Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, mae staff y Gymdeithas yn gweithio o adref (heblaw'r Swyddogion Maes sydd ar gyfnod seibiant). Mae gwaith y Gymdeithas yn mynd yn ei flaen wrth gwrs ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost neu gwblhau'r ffurflen ar waelod y dudalen hon.

Gallwch chi hefyd ffonio 01970-624501 (mae'r galwadau'n cael eu trosglwyddo i'r Ysgrifennydd Cyffredinol). Gofynnir yn garedig i chi beidio ffonio swyddfa'r gogledd na swyddfa'r de gan na fydd unrhyw un yno i gymryd eich galwad, na gwirio negeseuon llais.

Peidiwch chwaith ag anfon unrhyw beth drwy'r post i'r swyddfeydd hyn. Os oes rhaid i chi bostio rhywbeth, a wnewch chi ei anfon i: Cymdeithas yr Iaith, Prif Swyddfa, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ.

Bydd y Gymdeithas yn cynnal sesiynau sgwrsio anffurfiol ar-lein mewn ymdrech i gefnogi pobl yn yr amseroedd anodd hyn. Gobeithio y bydd sgwrsio ar-lein yn Gymraeg yn ffordd o godi calonnau pawb. Mae croeso cynnes i chi ymuno yn y sgyrsiau hyn – neu beth am drefnu un eich hun. Dyma gyfle gwych i gychwyn cell neu grŵp yn eich ardal er mwyn trafod pryderon lleol. Cysylltwch os am wybodaeth bellach neu os am ymuno yn un o'r sgyrsiau. Mae'r holl wybodaeth yma: https://cymdeithas.cymru/digwyddiadau

Diolch. Cadwch yn saff!