Gwersi nofio Cymraeg - Cynghorau'n torri'r Safonau

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Cynghorau'n torri'r Safonau sy'n eu gorfodi i gynnig gwersi nofio Cymraeg  

Crynodeb o ymchwil Cymdeithas yr Iaith Gymraeg -

Cyngor  

Canolfan Hamdden  

Gwersi Nofio Cymraeg?   

Abertawe  

Penyrheol  

Nage  

Blaenau Gwent  

  

Nage  

  

Bro Morgannwg  

Y Barri  

Nage  

Caerdydd  

'Caerdydd Actif'  

Nage*  

Caerffili  

  

  

Rhywfaint  

Sir Gaerfyrddin  

  

  

Rhywfaint   

Casnewydd  

'Newport Live'  

Nage  

Castell Nedd Port Talbot  

  

  

Dim ateb (yn herio'r Safon)  

Ceredigion  

  

  

Aneglur (wrthi'n cynnal asesiad)  

  

  

Llandysul  

Ie  

  

  

Llanbedr Pont Steffan  

Ie  

  

  

Tregaron  

Ie  

Conwy  

  

  

  

  

  

  

Abergele  

Nage  

  

  

Llandudno  

Nage  

  

  

Llanrwst  

Rhywfaint   

Sir Ddinbych  

  

  

Nage  

  

  

Rhuthun  

Nage  

  

  

Dinbych  

Nage  

  

Corwen  

Rhywfaint  

Sir y Fflint  

  

  

Rhywfaint   

  

  

Y Wyddgrug  

Rhywfaint   

Gwynedd  

  

  

Ie  

  

  

Dŵr Bangor  

Rhywfaint   

  

  

Dwyfor  

Ie  

  

  

Tywyn  

Rhywfaint   

Merthyr Tudful  

  

  

Nage (yn herio'r Safon)  

Sir Benfro  

  

  

Rhywfaint   

  

  

Penfro  

Ie  

  

  

Crymych  

Rhywfaint   

  

  

Hwlffordd  

Nage  

  

  

Abergwaun  

Ie  

Pen-y-bont ar Ogwr  

'Bridgend Live Center'  

Rhywfaint   

Powys  

  

  

Rhywfaint   

  

  

Bro Ddyfi  

Ie  

Rhondda Cynon Taf  

  

  

  

  

  

  

Llantrisant  

Nage  

  

  

Sobell, Aberdâr  

Nage  

  

  

Pwll Nofio Bronwydd, Y Porth  

Nage  

  

  

Ystrad Rhondda  

Rhywfaint   

Sir Fynwy  

  

  

Nage**  

Torfaen  

  

  

Nage  

Wrecsam   

'Byd Dŵr'  

Nage  

Ynys Môn  

  

  

Ie  

*nid yw Cyngor Sir Caerdydd na'r corff Caerdydd Actif yn cynnig pob gwers yn Gymraeg, ond yn hytrach yn cyfeirio pobl at gorff arall, sy'n groes i ofynion y gyfraith (dehongliad Cymdeithas yr Iaith)  

**drwy gynnal asesiad yn sgil cais yn hytrach na chynnig pob cwrs yn rhagweithiol yn Gymraeg, mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithredu'n groes i'r Safonau (dehongliad Cymdeithas yr Iaith)  

Gwnaed ymholiadau gan aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2016. Daeth Safonau'r Gymraeg i rym ar 30ain Mawrth 2016.  

Un o'r hawliau newydd hynny i'r Gymraeg ydy'r hawl i gyrsiau addysg yn Gymraeg, sy'n cynnwys gwersi nofio:   

"Os byddwch yn cynnig cwrs addysg sy’n agored i’r cyhoedd, rhaid ichi ei gynnig yn Gymraeg." (Safon 84, Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015)   

6ed Mehefin 2016