Dogfennau a Erthyglau

AT AELODAU PWYLLGOR GWAITH CYNGOR YNYS MÔN

Ynghylch Pwyntiau 9 ac 11 ar agenda eich cyfarfod bore fory 17/12/18

Annwyl Gyfeillion

[agor y ddogfen fel PDF]

Brexit a’n tir: Cymorth i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

Fersiwn PDF yma

(1) Prentisiaethau

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo £10m o’r gyllideb o £111.5M yn 2018-19 i brentisiaethau cyfrwng Cymraeg, a chynyddu hynny i £20M y flwyddyn dros y 3 mlynedd nesaf.

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Gwaith i Adfywio Iaith

Hydref 2018

1. Cyflwyniad

Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 ostyngiad nid yn unig yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, o 21% i 19%, ond hefyd yn nifer y wardiau gyda thros 70% yn medru’r iaith. Yn fras, ymddengys fod tua 3,000 yn llai o siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn yn byw yng Nghymru.

 

Cwyn Cymdeithas yr Iaith - 29/1/2018

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennaf atoch chi er mwyn gwneud cwyn swyddogol am y crynodeb o ymatebion i'r ymgynghoriad ar y papur gwyn ynghylch Bil arfaethedig y Gymraeg.

Isod, rydym yn codi cwestiynau am broffesiynoldeb, gonestrwydd a gwrthrychedd eich adran.

Mae’r Gymdeithas yn parchu preifatrwydd ei chefnogwyr ac ymwelwyr i’w gwefan. Mae’r polisi hwn yn egluro sut rydym yn casglu gwybodaeth, beth rydym yn ei wneud â'r wybodaeth hynny, a pha ddewisiadau sydd gennych chi.

Pwy yw’r Gymdeithas?

Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith yn 1962, ac mae’n rhan ganolog o’r frwydr dros gyfiawnder i’r Gymraeg ers hynny.