Dogfennau a Erthyglau

Cwricwlwm i Gymru 2022

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1. Cyflwyniad

 

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Strategaeth ar gyfer y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

[agor fel pdf]

Cais i newid fformat Radio Ceredigion

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1. Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

[agor fel PDF]

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.      Cyflwyniad

1.1.  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Annwyl Gomisiynydd y Gymraeg,

Cysylltwn er mwyn gwneud cwyn yn erbyn Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG). Fel y gwyddoch, mae’r mater hwn wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar oherwydd penderfyniad y sefydliad nad oes angen i’r Dirprwy Brif Weithredwr fedru’r Gymraeg, drwy beidio â gosod y Gymraeg fel sgil hanfodol, na hyd yn oed dymunol, wrth hysbysebu’r swydd.

Annwyl Bethan Sayed AC, 

Ysgrifennaf er mwyn mynegi pryder am gynnwys papur a gyflwynwyd gan y Llywodraeth i'ch pwyllgor ynghylch Mesur y Gymraeg ddoe.   

Gwanhau rheoleiddio a’r Comisiynydd drwy’r drws cefn  

Annwyl Aled Roberts,  

Diolch am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i'ch panel sy’n adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n sail i'r gyfundrefn Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg.     

Hoffem dynnu eich sylw at rai pwyntiau y ceisiom eu cyfleu yn ystod y drafodaeth.