Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Bethan Sayed AC, 

Ysgrifennaf er mwyn mynegi pryder am gynnwys papur a gyflwynwyd gan y Llywodraeth i'ch pwyllgor ynghylch Mesur y Gymraeg ddoe.   

Gwanhau rheoleiddio a’r Comisiynydd drwy’r drws cefn  

Annwyl Aled Roberts,  

Diolch am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i'ch panel sy’n adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n sail i'r gyfundrefn Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg.     

Hoffem dynnu eich sylw at rai pwyntiau y ceisiom eu cyfleu yn ystod y drafodaeth. 

AT AELODAU PWYLLGOR GWAITH CYNGOR YNYS MÔN

Ynghylch Pwyntiau 9 ac 11 ar agenda eich cyfarfod bore fory 17/12/18

Annwyl Gyfeillion

[agor y ddogfen fel PDF]

Brexit a’n tir: Cymorth i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

Fersiwn PDF yma

(1) Prentisiaethau

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo £10m o’r gyllideb o £111.5M yn 2018-19 i brentisiaethau cyfrwng Cymraeg, a chynyddu hynny i £20M y flwyddyn dros y 3 mlynedd nesaf.

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Gwaith i Adfywio Iaith

Hydref 2018

1. Cyflwyniad

Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 ostyngiad nid yn unig yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, o 21% i 19%, ond hefyd yn nifer y wardiau gyda thros 70% yn medru’r iaith. Yn fras, ymddengys fod tua 3,000 yn llai o siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn yn byw yng Nghymru.