Dogfennau a Erthyglau

Cydnabyddwn fod llawer o ddeunydd o werth am adfywio canol y trefi hyn, yn seiliedig yn bennaf ar brofiad yr ymgynghorwyr ar adfywio trefi eraill, rhai mewn gwledydd eraill. Ond mae angen ailedrych ar y cynlluniau yn eu hanfod, yn hytrach na diwygio cynnwys, gan eu bod wedi methu mewn nifer o amcanion sylfaenol:

CATEGORIAU IAITH NEWYDD I YSGOLION – Rhaid ymateb cyn 26.3.21

Mae Llywodraeth yn ymgynghori ar gategoriau ysgolion. Mae'r ymgynghoriad i'w weld yma: https://llyw.cymru/categoreiddio-ysgolion-yn-ol-y-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg

Daw'r cyfnod gwrthwynebu i ben am 10am ar 15.2.21
Dylid danfon ymatebion i ysgolionmon@ynysmon.gov.uk ac mae'r ddogfen ymgynghori
i'w gweld yma

Gwrthwynebiad i’r Rhybudd Statudol i gau Ysgol Gynradd Talwrn - gan Grŵp Ymgyrch Addysg, Cymdeithas yr Iaith

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Abersoch yn dod i ben am 1pm ar 23.2.21. 
Dylid danfon ymatyebion i moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Isod mae ymateb rhanbarth Caerfyrddin i'r Cynnig i adolygu'r Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn ardaloedd Mynyddygarreg a Gwenllian
Daw'r ymgynghoriad i ben ar 21.2.21.
Dylid danfon ymatebion i: DECMEP@sirgar.gov.uk

Mae'r ddogfen ymgynghori i'w gweld yma

Ymateb rhanbarth Caerfyrddin
Yn unol â threfn yr holiadur –

This is the document, which your solicitor/conveyancer is welcome to use (subject to the Terms of Use) if you own a house with a Welsh name in Wales, which you do not intend to sell at the moment, but if you would like to protect the name of the house for the future.

Dyma'r ddogfen y mae croeso i’ch cyfreithiwr/trawsgludwr ei defnyddio (yn amodol ar y Telerau Defnyddioos ydych yn berchen ar dŷ ag enw Cymraeg yng Nghymru nad ydych yn bwriadu ei werthu ar hyn o bryd ond eisiau gwarchod enw'r tŷ ar gyfer y dyfodol.