Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyfarfod gyda'ch swyddogion ar 20fed Rhagfyr i drafod ein hymgyrch 'addysg Gymraeg i bawb'.

Croesawn y ffaith bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i:

(i) ddisodli'r cymwysterau 'Cymraeg Ail Iaith' gydag un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl erbyn 2021 yn seiliedig ar un continwwm dysgu'r iaith; a

(ii) creu miliwn o siaradwyr Cymraeg.

Mae croeso i bawb yn nigwyddiadau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac rydyn ni eisiau i bawb allu cyfrannu a mwynhau.

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Cynllunio'r Gweithlu Addysg – Cyrraedd Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Prif Gasgliadau ac Argymhellion

Cyflwyniad

Ymateb Cymdeithas yr Iath i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Benfro:

O'r dechrau rhaid nodi bod diffyg uchelgais yng ngweledigaeth Cyngor Sir Benfro. Er mai pum mlynedd yw cyfnod y Cynllun Strategol mae nodi “Sicrhau fod pob disgybl yn gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf ar draws yr Awdurdod.” fel y brif weledigaeth yn agored i ddehongliad.

Annwyl Aelod Cabinet,
Cyn i chi gwrdd fel Cabinet ddydd Mawrth i drafod darpariaeth addysg yn ardal Dyffryn Aeron hoffem i chi ystyried ein sylwadau isod.

Mae'n amlwg fod y Cyngor Sir yn ad-drefnu ysgolion er mwyn cyfleustra gweinyddol yn hytrach nag er lles addysg plant a chymunedau.