Dogfennau a Erthyglau

Fersiwn PDF yma

(1) Prentisiaethau

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo £10m o’r gyllideb o £111.5M yn 2018-19 i brentisiaethau cyfrwng Cymraeg, a chynyddu hynny i £20M y flwyddyn dros y 3 mlynedd nesaf.

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Gwaith i Adfywio Iaith

Hydref 2018

1. Cyflwyniad

Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 ostyngiad nid yn unig yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, o 21% i 19%, ond hefyd yn nifer y wardiau gyda thros 70% yn medru’r iaith. Yn fras, ymddengys fod tua 3,000 yn llai o siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn yn byw yng Nghymru.

 

Cwyn Cymdeithas yr Iaith - 29/1/2018

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennaf atoch chi er mwyn gwneud cwyn swyddogol am y crynodeb o ymatebion i'r ymgynghoriad ar y papur gwyn ynghylch Bil arfaethedig y Gymraeg.

Isod, rydym yn codi cwestiynau am broffesiynoldeb, gonestrwydd a gwrthrychedd eich adran.

Rhybudd Preifatrwydd

Mae’r Gymdeithas yn parchu preifatrwydd ei chefnogwyr ac ymwelwyr i’n gwefan. Mae’r polisi yma’n egluro sut rydym yn casglu gwybodaeth, beth rydym yn ei wneud â hi, a pha ddewisiadau sydd gennych chi.

Pwy yw’r Gymdeithas?

Bil Cyllido Gofal Plant

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1.Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Pryder am gyfyngu'r cynllun i rieni mewn gwaith yn unig

Ymgynghoriad Polisi Cynllunio Cymru

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Siarter Ieithoedd Lleiafrifol: 5ed adroddiad cyfnodol y DU
Nodyn Cymdeithas yr Iaith

1.Cyflwyniad

1.1. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

1.2. Rydym yn ddiolchgar i'r pwyllgor am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth.