Senedd y Gymdeithas

Senedd Cymdeithas yr Iaith

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith y Gymdeithas.

Mae hawl gan unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith enwebu unrhyw aelod arall i wasanaethu fel aelod o'r Senedd.

Bob hydref, yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, etholir swyddogion a fydd yn gwasanaethu fel aelodau o'r Senedd am gyfnod o flwyddyn. Mae'r Swyddogion hyn yn gyfrifol am wahanol agweddau o waith y Gymdeithas. Caiff y Swyddogion sy'n gyfrifol am ranbarthau'r Gymdeithas eu hethol yng Nghyfarfodydd Blynyddol y rhanbarthau.

Dyddiadau cyfarfodydd 2020-21

Mae croeso i unrhyw aelod o Gymdeithas yr Iaith ddod i gyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt, ond dim ond swyddogion etholedig a chyflogedig sydd â'r hawl i bleidleisio.

Ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i gynnal y cyfarfodydd dros Zoom (cysylltwch os am fynychu). Mae pob cyfarfod yn canolbwyntio ar agwedd wahanol o waith y Gymdeithas (ymgyrchoedd, materion gweinyddol, rhanbarthau).

5/12/20 – Senedd Ymgyrchoedd

9/1/21 – Senedd Ranbarthau

6/2/21 – Senedd Weinyddol 

6/3/21 – Senedd Ymgyrchoedd

10/4/21 – Senedd Ranbarthau (gobeithir y bydd hwn yn rhan o benwythnos preswyl yn Llety Arall, Caernarfon)

8/5/21 – Senedd Weinyddol

12/6/21 – Senedd Ymgyrchoedd

3/7/21 – Senedd Ranbarthau

11/9/21 – Senedd Weinyddol

2/10/21 – Senedd Ymgyrchoedd

Aelodau'r Senedd 2020-21

Cadeirydd

Mabli Siriol

mabli@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am reoli'r Gymdeithas rhwng cyfarfodydd Senedd

Is-gadeirydd Ymgyrchoedd

Talulah Thomas

talulah@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am sicrhau bod y Grwpiau Ymgyrchu'n weithredol

Is-gadeirydd Cyfathrebu

Osian Rhys

osian@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am beiriant cyfathrebu'r Gymdeithas

Is-gadeirydd Gweinyddol

Mai Roberts

mai@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein gweinyddiaeth

Trysorydd

Danny Grehan

danny@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gyfrifon y Gymdeithas

Swyddog Codi Arian

Bethan Ruth

bethanruth@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am strategaeth codi arian y Gymdeithas

Swyddog Mentrau Masnachol

Mirain Owen

mirain@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am nwyddau a werthir gan y Gymdeithas

Swyddog Adloniant

Elan Elidyr

elan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gydlynu gwaith pwyllgorau adloniant yn genedlaethol

Swyddog Aelodaeth

Elin Hywel

elin@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein hymgyrchoedd aelodaeth a'n system aelodaeth

Swyddog y We

Eiri Angharad

eiri@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am ein presenoldeb ar-lein

Golygydd y Tafod

Mared Llywelyn Williams

tafod@cymdeithas.cymru

Golygydd Cylchgrawn y Gymdeithas

Swyddog Dylunio

Carwyn Hedd

carwyn@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am drefnu gwaith dylunio'r Gymdeithas, gan gynnwys y Tafod

Swyddog Dysgwyr

Nia Llywelyn

nia.llywelyn@cymdeithas.cymru 

Cyfrifol am drefnu darpariaeth i bobl ddysgu'r iaith

Swyddog Rhyngwladol

Joseff Gnagbo

joseff@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadw llygaid ar ddatblygiadau polisi ac ymgyrchu ieithyddol ymysg cymunedau rhyngwladol gydag ieithoedd a'u lleiafrifwyd; am wahodd ymgyrchwyr iaith i Gymru; ac am drefnu teithiau astudiaeth i aelodaeth y Gymdeithas yn rhyngwladol

Cadeirydd Grŵp Addysg

Toni Schiavone

toni@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Addysg a llefaru ar ei ran ac arwain ar ymgyrchoedd addysg

Is-gadeirydd Grŵp Addysg

GWAG

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp

Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Elin Hywel

elin@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Cymunedau Cynaliadwy a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â thai, cynllunio a materion eraill sydd yn effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith

Is-gadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp

Cadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

Elfed Wyn ap Elwyn

elfed@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Dyfodol Digidol a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â materion darlledu a phresenoldeb y Gymraeg arlein a materion eraill sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn y byd digidol

Is-gadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol

Leia Fee

leia@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp

Cadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Bethan Williams

bethan@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gadeirio cyfarfodydd y Grŵp Hawl a llefaru ar ei ran; arwain ar ymgyrchoedd ynglŷn â mynediad at wasanaethau yn Gymraeg a statws yr iaith

Is-gadeirydd Grŵp Hawl i'r Gymraeg

David Williams

david@cymdeithas.cymru

Cyfrifol am gefnogi y Cadeirydd, dirprwyo iddo a hwyluso gwaith y grŵp

Cadeirydd yr Is-grŵp Iechyd

Gwerfyl Roberts

gwerfyl@cymdeithas.cymru

Is-grŵp o'r Grŵp Hawl i'r Gymraeg

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Siôn Trewyn

cyfathrebu@cymdeithas.cymru

 

Ysgrifennydd Cyffredinol

Carol Jenkins

post@cymdeithas.cymru

 

Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn

Elfed Wyn ap Elwyn

elfed@cymdeithas.cymru

 

Cadeirydd Rhanbarth Glyndŵr

 

GWAG

 

Cadeirydd Rhanbarth Powys

David Williams

david@cymdeithas.cymru

 

Cadeirydd Rhanbarth Ceredigion

Jeff Smith

jeff@cymdeithas.cymru

 

Cynrychiolydd Rhanbarth Caerfyrddin-Penfro

Bethan Williams

bethan@cymdeithas.cymru

 

Cadeirydd Rhanbarth Morgannwg-Gwent

Mirain Owen a Steve Blundell (Cyd-gadeiryddion)

mirain@cymdeithas.cymru

steve@cymdeithas.cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfansoddiad Cymdeithas yr Iaith

Cysylltwch os am gopi o unrhyw un o'r dogfennau hyn:

  • Polisi Treuliau Gwirfoddolwyr Cenedlaethol y Gymdeithas
  • Canllaw Cadeirio Cyfarfodydd
  • Polisi Urddas a Parch
  • Polisi Ymddygiad
  • Polisi Preifatrwydd.