Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Caerdydd

14/02/2013 - 19:30

Nodwch bod dyddiad y cyfarfod wedi newid i Nos Iau 14eg Chwefror.

Cyfarfod Cell Caerdydd - Croeso i aelodau sydd yn gweithio neu'n byw yng Nghaerdydd a'r cyffiniau. Fe fyddwn yn ymgynghori ar y ddogfen 'Maniffesto Byw', ymateb y Gymdeithas i ganlyniadau'r cyfrifiad. Dewch i roi eich mewnbwn.

Cynhelir yn: Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3AJ

rhagor o fanylion: jamie@cymdeithas.org

Over 150 at Merthyr ‘wants to live in Welsh’ - rally

Rali MerthyrOver 150 Welsh language supporters gathered at a Cymdeithas yr Iaith rally to speak out about the Census results in Merthyr Tudful today (11am, Saturday, 5th January).

The protestors held up signs saying "Dwi eisiau byw yn Gymraeg'’ (I want to live in Welsh) and the the group handed out copies of its ‘maniffesto byw’ (living manifesto) which includes over 20 policies to increase the number of Welsh speakers and its use.

Dros 150 yn Rali Merthyr ‘eisiau byw yn Gymraeg’

Daeth dros 150 o gefnogwyr y Gymraeg ynghyd mewn rali Cymdeithas yr Iaith i godi llais am ganlyniadau'r Cyfrifiad ym Merthyr Tudful heddiw (11yb, Dydd Sadwrn, 5ed Ionawr).

CodLeanne Woododd y dorf arwyddion yn dweud 'dwi eisiau byw yn Gymraeg'’ a rhannwyd copïau o’i ‘maniffesto byw’ sydd yn cynnwys dros ugain o bolisïau gyda’r nod o gynyddu’r defnydd a’r nifer o siaradwyr Cymraeg.

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

07/01/2013 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent - Tafarn Owain Glyndwr, Caerdydd, CF10 1GL

Dewch i drafod a threfnu gwaith y rhanbarth. Yn sgil canlyniadau'r cyfrifiad mae mwy o angen nag erioed i ni ymuno yn y gwaith o sicrhau dyfodol ystyrlon i'r iaith Gymraeg.

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent

03/12/2012 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent yng Nghlwb y Bont, Pontypridd

Dewch i drafod ymgyrchoedd y Rhanbarth a'n Rali Cymunedau 'Cefnogi'r Cynnydd'. Croeso i aelodau hen a newydd

am ragor o fanylion cysylltwch a jamie@cymdeithas.org

Noson o Ganu a Chymdeithasu

23/11/2012 - 20:00

Clwb y Bont, Pontypridd - Ymunwch a Grwp Chwarae Teg i Ferthyr am noson o ganu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg

Mynediad am ddim.

Cyfarfod Cell Caerdydd gyda'r Cyng. Huw Thomas

12/12/2012 - 19:30

Cyfarfod Cell Caerdydd - Fe fydd y Cynghorydd Huw Thomas yn ymweld a'r cyfarfod i drafod ei weledigaeth ef am y Gymraeg yng Nghaerdydd.

19:30, yn Nhy'r Cymry, 11 Heol Gordon, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3AJ

Croeso i aelodau lleol a thu hwnt

Rhagor o wybodaeth: jamie@cymdeithas.org

Cyfarfod Cell Prifysgol Caerdydd

19/11/2012 - 17:30

Dewch i drafod rol Cymdeithas yr Iaith o fewn y prifysgol ac i gynorthwyo gyda trefni ymgyrchoedd. Croeso i aelodau ac i ddarpar aelodau.

Lleoliad i'w gadarnhau

Fforwm Agored - Gwasanaethau Cymraeg a'r Awdurdodau Lleol

12/11/2012 - 19:00

Fforwm Rhanbarthol - Gwasanaethau Cymraeg a'r Awdurdodau Lleol

Canolfan Dinesig Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Dewch i drafod ymrwymiad y Cynghorau at yr Iaith Gymraeg a sut allwn sicrhau well gwasanaethau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Rydym wedi gwahodd swyddogion o Gyngor Torfaen i drafod ei weledigaeth nhw.

Croeso i bawb.

Dilynir y fforwm gan Gyfarfod Rhanbarth Morgannwg Gwent.

Cyfarfod Cell Blaenau Gwent a Chaerffili

20/11/2012 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Caerffili a Blaenau Gwent Cymdeithas yr Iaith am 7yh, Nos Fawrth Tachwedd 20fed yn Nhafarn Y Picture House, Stryd y Farchnad, Glyn Ebwy, NP23 6HP .

Gofynnir i bob aelod lleol wneud ymdrech i fynychu'r cyfarfod, ac mae croeso i gefnogwyr nad ydynt yn aelodau ddod hefyd.

Os oes gennych unrhyw beth penodol yr hoffech ei drafod, cysylltwch â mi ar barry@cymdeithas.org neu 07815 134622.