Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Gomisiynydd y Gymraeg,

Ysgrifennaf gwyn swyddogol ar ran nifer o aelodau Cymdeithas yr Iaith ac ar ran pobl Cymru yn gyffredinol ynghylch diffyg cydymffurfiaeth cynghorau â'r Safonau ynghylch cynnig cyrsiau addysg. 

Atodaf ymchwil rydym wedi ei wneud o bob cyngor sir a nifer o ganolfannau hamdden sy'n dangos bod nifer fawr o awdurdodau lleol yn torri Safon 84.

Ateb. Week In Week Out (cyf. CAS-3846669-0703VY)
3/6/16

Annwyl Mr Bevan,

Diolch i chi am gysylltu â ni gyda’ch rhestr o gwynion ynglŷn â Week In Week Out. Mae'r ymateb yma’n ymdrin â'r materion nodwyd yn eich gohebiaeth 25ain o Fai.  Bydd y cwynion eraill a godwyd gennych mewn negeseuon pellach at BBC Cymru yn cael sylw ar wahân.

Annwyl Aelodau’r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth, Prifysgol Aberystwyth

Ysgrifennwn atoch i’ch annog i dderbyn adroddiad Bwrdd Prosiect Pantycelyn.

Annwyl Lywodraeth Cymru,

Hoffem gynnig ambell sylw mewn ymateb i'ch ymgynghoriad ynghylch allbynnau ystadegol ar amcangyfrifon ac amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd.

Annwyl Gyfaill,

Ysgrifennwn atoch ar ran Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith i holi ynglŷn â’r newyddion diweddar bod un o’ch staff wedi dweud wrth gwsmer am siarad Saesneg neu adael ar ôl archebu yn Gymraeg yn eich siop goffi.
Hoffem wybod pa gamau sydd mewn lle fel na fyddai'r math hyn o beth yn digwydd.