Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Gynghorydd,

Ysgrifennwn atoch chi ynglŷn â’r bleidlais dros y Cynllun Datblygu Lleol gan Gyngor Caerdydd ddydd Iau yma, 28ain Ionawr.

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r Memorandwm Esboniadol 

Annwyl Gyngor Prifysgol Aberystwyth,  
Ysgrifennwn atoch ynghylch swydd yr is-ganghellor.  

Wrth i chi fynd ati i benodi is-ganghellor newydd, dros dro tan fis Gorffennaf, ac yn barhaol wedi hynny, gofynnwn i chi sicrhau fod y person a gaiff ei benodi yn rhugl yn y Gymraeg fel y gall ddefnyddio'r Gymraeg wrth weithio bob dydd, ac yn deall anghenion y gymuned Gymraeg sydd yn y brifysgol.

Y Ddogfen Weledigaeth - "Miliwn o Siaradwyr Cymraeg - Gweledigaeth 2016 Ymlaen" (2015)

[Agor y ddogfen weledigaeth fel PDF]

[Fersiwn Saesneg / English language version]

[Cliciwch yma i agor y PDF - Llythyr Carwyn Jones atom 4/12/15]

4 Rhagfyr 2015

Rwy’n ysgrifennu yn dilyn ein cyfarfod ar 18 Tachwedd. Roedd y cyfarfod yn un adeiladol a bu’n dda cael cyfle i drafod nifer o faterion pwysig yn ymwneud â’r Gymraeg. Fel wnaethon ni gytuno, dyma lythyr sy’n cadarnhau fy safbwynt ar rhai materion.