Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Aelodau’r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth, Prifysgol Aberystwyth

Ysgrifennwn atoch i’ch annog i dderbyn adroddiad Bwrdd Prosiect Pantycelyn.

Annwyl Lywodraeth Cymru,

Hoffem gynnig ambell sylw mewn ymateb i'ch ymgynghoriad ynghylch allbynnau ystadegol ar amcangyfrifon ac amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd.

Annwyl Gyfaill,

Ysgrifennwn atoch ar ran Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith i holi ynglŷn â’r newyddion diweddar bod un o’ch staff wedi dweud wrth gwsmer am siarad Saesneg neu adael ar ôl archebu yn Gymraeg yn eich siop goffi.
Hoffem wybod pa gamau sydd mewn lle fel na fyddai'r math hyn o beth yn digwydd.

Annwyl Arweinydd y Cyngor,

Ysgrifennwn atoch ynglŷn ag eitem 6 ar agenda'r Pwyllgor Gwaith ddydd Llun 25ain Ebrill, sef Polisi Iaith Gymraeg drafft newydd Cyngor Ynys Môn.

Sylwn fod gwall sylfaenol ar dudalen gyntaf y Polisi drafft ynglŷn ag egwyddor gwaelodol Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, am i'r Polisi nodi mai'r datganiad canlynol sy'n sail iddo:

[Cliciwch yma i weld ein hymateb i'r Nodyn Cyngor Technegol 20 drafft]

Nodyn Cyngor Technegol 20 (Argraffiad 8)

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.Cyflwyniad

Annwyl Brif Weinidog,

Ysgrifennom atoch er mwyn mynegi pryder am effaith y toriadau ar y prosiect fydd yn olynu Twf, sef 'Cymraeg i Blant'. Deallwn fod y penderfyniad ynghylch y cwtogiadau ariannol wedi ei wneud, ond, pryderwn am yr effaith y bydd hyn yn ei gael ar wahanol ardaloedd o Gymru. 

Annwyl Ofcom,

Ysgrifennwn atoch er mwyn cwyno am y ffaith bod S4C wedi cyhoeddi y byddant wythnos hon yn darlledu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni oriau brig gydag is-deitlau Saesneg arnynt na fydd modd eu diffodd.