Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Brif Weithredwr Alastair Peoples,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg er mwyn mynegi ein gwrthwynebiad
llwyr i'ch penderfyniad i atal pobl yn ardal y Bala rhag derbyn profion gyrru yn
Gymraeg yn y dref.

Credwn ei fod yn fater o hawl i bob un yng Nghymru i dderbyn profion gyrru yn
Gymraeg, ac mae'n hurt nad yw'r cynnig am brawf Cymraeg ar gael yn Y Bala lle
mae canran uchel iawn o bobl yn siarad Cymraeg. Rwy ar ddeall eich bod yn parhau

Carchardai yng Nghymru a thriniaeth troseddwyr

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan

1. Cyflwyniad

1.1 Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod ymgyrchu’n heddychlon ers 50 mlynedd dros hawliau i bawb gael byw eu bywydau yn Gymraeg.

Annwyl Meri Huws,

Yn dilyn ein cyfarfod diweddaraf gyda chi, cafwyd trafodaeth ymysg aelodau ein grŵp hawliau yn mynegi nifer o bryderon ynghylch eich cynlluniau ar gyfer y safonau iaith a materion eraill.

Fel rydym wedi dweud wrthoch droeon, rydym yn dal i feddwl bod nifer o gyfleoedd yn cael eu colli i addysgu’r cyhoedd am sut mae’r gyfraith wedi newid, yn benodol ynghylch y rhyddid i’w siarad a’i statws swyddogol.

At Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac at Huw Lewis AC Gweinidog Addysg y Llywodraeth

GALWAD AM DDIWYGIO "CYMRAEG AIL IAITH" YN SYTH WRTH DRIN CAM UN YR ADOLYGIAD CWRICWLWM