Dogfennau a Erthyglau

Carchardai yng Nghymru a thriniaeth troseddwyr

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan

1. Cyflwyniad

1.1 Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sydd wedi bod ymgyrchu’n heddychlon ers 50 mlynedd dros hawliau i bawb gael byw eu bywydau yn Gymraeg.

Annwyl Meri Huws,

Yn dilyn ein cyfarfod diweddaraf gyda chi, cafwyd trafodaeth ymysg aelodau ein grŵp hawliau yn mynegi nifer o bryderon ynghylch eich cynlluniau ar gyfer y safonau iaith a materion eraill.

Fel rydym wedi dweud wrthoch droeon, rydym yn dal i feddwl bod nifer o gyfleoedd yn cael eu colli i addysgu’r cyhoedd am sut mae’r gyfraith wedi newid, yn benodol ynghylch y rhyddid i’w siarad a’i statws swyddogol.

At Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac at Huw Lewis AC Gweinidog Addysg y Llywodraeth

GALWAD AM DDIWYGIO "CYMRAEG AIL IAITH" YN SYTH WRTH DRIN CAM UN YR ADOLYGIAD CWRICWLWM

Annwyl Syr/Fadam,

Ysgrifennaf ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg mewn ymateb i nodau drafft datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Y Gymraeg fel un o’r nodau

Rydym wedi croesawu'r ffaith bod y Llywodraeth wedi cynnwys yr iaith Gymraeg yn eu nodau drafft. Fodd bynnag, credwn y byddai’r geiriad hwn yn well o ran y nod sy’n ymwneud â’r Gymraeg:

Annwyl Syr/Fadam,
 
Rydym yn croesawu nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad, ond mae'n fater o gryn bryder nad yw'r argymhellion ynghylch contractau a grantiau yn cael eu hadlewyrchu yn y safonau iaith drafft a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth ar Ionawr 6ed eleni.

Yn benodol, rydyn ni'n croesawu'r argymhellion canlynol:

Annwyl Cyng. Neil Moore,

Hoffwn gwyno am ymateb Cyngor Bro Morgannwg i ymchwiliad Comisiynydd y Gymraeg am y safonau iaith arfaethedig. Credwn fod yr ymateb nid yn unig yn amlygu agwedd ofnadwy o hen ffasiwn a negyddol tuag at y Gymraeg, ond hefyd yn amhroffesiynol ac yn ffeithiol anghywir.