Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Dalton Philips,

Ysgrifennwn atoch am y digwyddiadau diweddar ym Morrisons Bangor a gwrthodiad aelod o'ch staff i dderbyn presgripsiwn Cymraeg, digwyddiad a berodd loes i'r teulu gan iddo achosi oedi rhag derbyn y feddyginiaeth. Mynnwn eich bod yn ymddiheuro'n syth am y digwyddiad a newid eich polisïau er mwyn sicrhau nad yw'r fath beth yn digwydd eto.

Rhagfyr 2 2013

Toriadau Arfaethedig Cyngor Rhondda Cynon Taf - Effaith Negyddol ar y Gymraeg

Annwyl Syr/Fadam,

Annwyl Mr Carl Sargeant.

Cais - 46C427K / TR / EIA / ECON

Ar Dachwedd 6ed 2013, fe benderfynodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn i gymeradwyo cais cynllunio gan gwmni Land & Lakes (Anglesey) Cyf i adeiladu

Ymgynghoriad ar Bwerau Disgresiwn i Awdurdodau Lleol Gynyddu’r Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi

Croesawn yr ymgynghoriad hwn a chefnogwn yn frwd y cynnig i adael i gynghorau sir godi treth uwch ar ail dai.

Mae’r polisi hwn yn un o’r tri deg wyth o argymhellion yn ein Maniffesto Byw, dogfen bolisi fanwl a luniwyd gan ein haelodau ac yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, er mwyn cryfhau’r Gymraeg a’i chymunedau dros y blynyddoedd i ddod.

[Agor y ffeil fel PDF]

Ymgynghoriad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

A. Cyflwyniad