Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Rosemary Thomas,

Carwn ddiolch i chi am gyfarfod gyda dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith sef Tamsin Davies, Colin Nosworthy a minnau ddaeth i drafod gyda chi ar ddydd Iau 27 Chwefror 2014. Roedd hyn yn dilyn y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2014 oedd yn rhan o’r broses Ymgynghori ar y Drafft o’r Bil Cynllunio. Yn y cyfarfod hynny mi roedd y Carl Sargeant y Gweinidog Tai ac Adfywio hefyd yn bresennol.

Cyfeiriwch at http://cymdeithas.cymru/cynllunio ar gyfer fersiwn terfynnol ein Bil Eiddo a Chynllunio er budd ein cymunedau

 

Fersiwn ymgynghorol (Mawrth 2014):

Cynllunio Cadarnhaol: Cynigion i ddiwygio’r system gynllunio yng Nghymru

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i’r Ymgynghoriad

Cyflwyniad
 

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Diolch am y cyfle i ymateb i Ymholiad Iechyd Comisiynydd y Gymraeg ynghylch Gofal Sylfaenol drwy Gyfrwng y Gymraeg. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn grŵp pwyso sydd wedi brwydro dros hawliau iaith pobl Cymru ers dros 50 mlynedd.

Annwyl Dalton Philips,

Ysgrifennwn atoch am y digwyddiadau diweddar ym Morrisons Bangor a gwrthodiad aelod o'ch staff i dderbyn presgripsiwn Cymraeg, digwyddiad a berodd loes i'r teulu gan iddo achosi oedi rhag derbyn y feddyginiaeth. Mynnwn eich bod yn ymddiheuro'n syth am y digwyddiad a newid eich polisïau er mwyn sicrhau nad yw'r fath beth yn digwydd eto.