Archif Newyddion

06/12/2021 - 11:10
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi diolch i Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin am eu penderfyniad i gadw ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau ar agor, ac yn galw nawr ar y Gweinidog Addysg i roi cymorth ymarferol i sicrhau cynaladwyedd amser hir ysgolion gwledig.
23/11/2021 - 22:36
“Rhaid i Gamau Brys Arwain at Ateb Cyflawn” Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw (23/11/2021) ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond hefyd yn gofyn am ymrwymiad at Ddeddf Eiddo gyflawn yn ystod y tymor seneddol hwn fel datrysiad cyflawn i sicrhau cyfiawnder yn y farchnad dai ac eiddo. Dywedodd Mabli Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:
15/11/2021 - 15:35
‘Mae trawsnewidiad y gyfundrefn dai ar y gorwel’, dyna oedd neges Cymdeithas yr Iaith mewn rali o flaen y Senedd ddydd Sadwrn 13 Tachwedd. Daeth pobl o bob rhan o Gymru i Gaerdydd i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael ag anghyfiawnder tai. 
23/10/2021 - 15:20
Ymgasglodd 200 mewn rali ar draeth y Parrog heddiw (23/10) i alw ar y Llywodraeth i drin yr argyfwng tai fel argyfwng go iawn, nid dim ond cynnal ymgynghoriadau a thrafod y broblem. Dywedodd Hedd Ladd-Lewis, un o'r trefnwyr:
22/10/2021 - 08:56
Bydd grŵp o gerddwyr yn dechrau ar eu taith o Dyddewi ddydd Iau yr 21ain o Hydref ac yn cyrraedd Trefdraeth ar gyfer rali Nid yw Cymru ar Werth ar draeth y Parrog ddydd Sadwrn y 23ain o Hydref. Neges y cerddwyr yw bod ail dai a thai haf yn effeithio ar gymunedau ar draws y sir, ac nad problem yng ngogledd y sir yn unig yw hi. Dywedodd  un o drefnwyr y daith gerdded:
21/10/2021 - 12:26
Mewn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi Cyngor Sir Gwynedd ar Ysgol Abersoch, dywedodd Ffred Ffransis ar ran Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
15/10/2021 - 13:00
Rydym yn croesawu'r ffaith fod penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Gwynedd i gau Ysgol Abersoch wedi cael ei alw i mewn am ystyriaeth gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi'r Cyngor Sir a fydd yn cyfarfod ddydd Iau nesaf (21 Hydref 2021). Dywedodd llefarydd ar ran Grŵp Addysg y Gymdeithas:
15/10/2021 - 12:57
Rydym yn croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith, ac yn disgwyl bellach i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn. Wrth ymateb i’r newyddion dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
15/10/2021 - 12:54
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig. Dywedodd Osian Rhys o Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
14/10/2021 - 15:33
Wedi i Gyngor Sir Benfro bleidleisio dros 100% o dreth ar ail gartrefi mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen i'r Llywodraeth weithredu nawr. Dywedodd Bethan Williams, ysgrifennydd y Gymdeithas yn rhanbarth Caerfyrddin-Penfro: "Mae hyn yn newyddion calonogol i gymunedau ar draws Sir Benfro, felly diolch i'r cynghorwyr a bleidleisiodd dros gynyddu'r dreth a phawb a ymgyrchodd dros y polisi. Bydd cyfle i ddiolch i'r Cyng. Cris Tomos, yn y rali ar y Parrog yn Nhrefdraeth ar y 23ain o Hydref.