Archif Newyddion

21/09/2023 - 09:48
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi arwyddo llythyr agored gan yr awdur a’r darlledwr Mike Parker sy’n galw ar Lywodraeth Cymru, Cymru Greadigol a Chyngor Llyfrau Cymru i ailstrwythuro a wella cyllid craidd cylchgronau, cyfnodolion a gwefannau yng Nghymru, gan ddweud eu bod yn “allweddol” ar
21/09/2023 - 09:18
Bydd cyfarfod agored heno yng Nganolfan Cymunedol Glantwymyn sydd wedi’i drefnu gan Gymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Sir Powys i beidio â cholli “cyfle euraidd” i dyfu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg y sir.  Ddoe, trafododd Bwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau gynlluniau i ad-drefnu ysgolion yn ardal Llanfair Caereinion, Llanfyllin a’r Trallwng, a fydd yn dod gerbron cyfarfod Cabinet wythnos nesaf. Dywedodd Toni Schiavone, Is-gadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 
19/09/2023 - 09:56
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod dirwyon parcio sydd yn cael eu hanfon yn Gymraeg â’r un statws, yn cael eu danfon yr un pryd ac yr un mor “gywir a chyflawn” a rhai sydd yn cael eu hanfon yn Saesneg. 
15/09/2023 - 13:48
Mewn llythyr agored at aelodau Cabinet Cyngor Sir Gar, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan cefnogaeth i'r egwyddor o gyflwyno "Cyfarwyddyd Erthygl 4" yn y sir, ond yn datgan pryder na fydd y Cyngor yn mynd yn ddigon pell nac yn symud yn ddigon buan i ddatrys yr argyfwng tai yn ein cymunedau lleol. Yn eu cyfarfod fore Llun 18 Medi, bydd Cabinet y Cyngor Sir yn trafod adroddiad cychwynnol gan swyddogion am gasglu tystiolaeth a fydd yn sail i gynnal ymgynghoriad rywbryd y flwyddyn nesaf ar gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn y sir.
15/09/2023 - 11:09
Wrth i Gyngor Powys gynllunio i aildrefnu addysg yn ardal Llanfair Caereinion a Llanfyllin/Gogledd y Trallwng mae Tegwen Bruce-Deans, Prifardd Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr eleni, yn dweud ei bod hi am weld mwy o blant ym Mhowys yn derbyn yr un cyfleoedd ag y cafodd hi trwy addysg cyfrwng Cymraeg. 
06/09/2023 - 13:25
Mae Cymdeithas yr Iaith yn cydymdeimlo â theulu Gareth Miles o glywed am eu profedigaeth heddiw. Roedd Gareth Miles yn un o sylfaenwyr y Gymdeithas, yn Gadeirydd ar y mudiad rhwng 1967 ac 1968, ac yn allweddol o ran cyflwyno'r egwyddor creiddiol bod y frwydr dros yr iaith yn rhan annatod o'r frwydr fyd-eang dros gyfiawnder cymdeithasol. Tra'n adlewyrchu ar lwyddiant Cymdeithas yr Iaith mewn cyfweliad diweddar gyda'r Gymdeithas, dywedodd Gareth Miles:
01/09/2023 - 09:38
Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal cynhadledd “Yr Hawl i Dai Di
14/08/2023 - 11:19
Mae Cymdeithas yr Iaith yn annog trigolion lleol i ymweld ag uned Cyngor Sir Môn yn Sioe Môn (Dydd Mawrth, 15 Awst a Dydd Mercher, 16 Awst) i'w holi a ydy'r Cyngor unwaith eto am geisio cau ysgolion gwledig yr ynys. Mae dogfen fewnol gan y Cyngor Sir wedi dod i feddiant y Gymdeithas sydd, fe ymddengys, yn argymell cau 14 o ysgolion cynradd cyn diwedd y ddegawd, a chreu tair ysgol newydd i ganoli addysg. Esboniodd Robat Idris, Cadeirydd Cenedlaethol y Gymdeithas:
10/08/2023 - 12:26
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi lansio partneriaeth gyda Chyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) mewn cam pwysig i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Ar stondin y Gymdeithas ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 2.30yh ddydd Iau 10 Awst, arwyddodd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, a Siân Gale, Llywydd Etholedig TUC Cymru, Femorandwm Dealltwriaeth i lansio’r bartneriaeth hon.
09/08/2023 - 15:32
Cyhoeddodd Walis George yn rali Nid yw Cymru ar Werth heddiw y bydd ‘Seminar Rhyngwladol ar yr Hawl i Dai Digonol a Deddf Eiddo’ yn cael ei chynnal gan Gymdeithas yr Iaith fis Hydref.