Archif Newyddion

17/10/2019 - 13:39
Mae cynghorwyr yn Ynys Môn a Gwynedd wedi eu rhybuddio i beidio â chadw at gynllun i adeliadu miloedd o dai ar gyfer gweithwyr i Wylfa-B er bod y prosiect wedi eu canslo, wrth iddyn nhw ystyried diwygio eu Cynllun Datblygu Lleol. 
15/10/2019 - 10:46
Mae angen mynd i’r afael â’r argyfwng yn y farchnad dai sy’n ‘gwagio pentrefi Cymraeg’ - dyna fydd prif neges mudiad iaith mewn cynhadledd yn Aberystwyth heddiw (dydd Sadwrn, 12fed Hydref).
09/10/2019 - 18:26
Mae mudiad iaith wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o fod yn anonest am safbwynt Llywodraeth Cymru ar enw’r Senedd, cyn pleidlais ar y mater heddiw.  Ym mis Gorffennaf eleni, holodd dirprwyaeth o’r Gymdeithas y Prif Weinidog am ei farn am enw uniaith i’r Senedd. Yn ôl y mudiad, roedd ei ymateb yn ddiamheuol ei fod yn cefnogi enw uniaith. Fodd bynnag, mewn cyfweliad gyda’r wasg ddydd Llun, dywedodd y Prif Weinidog y byddai’n pleidleisio dros enw dwyieithog.
26/09/2019 - 13:22
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder ynghylch y diffyg sylw a roddir i’r Gymraeg yn strategaeth newydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru, y corff sy’n cynllunio’r gweithlu iechyd yng Nghymru ac sy’n gyfrifol am gomisiynu addysg a hyfforddiant.
25/09/2019 - 15:11
Mae menyw o Geredigion yn mynd i barhau i wrthod talu dirwy a gafodd am ei rhan yn yr ymgyrch i ennill pwerau darlledu i Gymru, er gwaethaf ymweliad gan feilïaid ychydig wythnosau yn ôl.
21/09/2019 - 11:34
Daeth cynghorwyr o wahanol bleidiau a swyddogion o adran y Prif Weithredwr i fforwm cyhoeddus gan Gymdeithas yr Iaith yng Nghaerfyrddin heddiw, er mwyn trefnu defnydd y cyngor ei hun o'r Gymraeg
18/09/2019 - 09:49
Mae Gweinidog wedi ei beirniadu'n hallt gan ymgyrchwyr iaith am gyhoeddi ei bod yn gwrthod darparu gwersi Cymraeg i ffoaduriaid yn rhad ac am ddim. Mae ceiswyr lloches yn cael eu gwahardd rhag gweithio, ac yn byw ar £5.39 y diwrnod gan Lywodraeth Prydain, felly nid oes modd iddynt dalu am wersi. Mae Llywodraeth Cymru felly yn ariannu gwersi Saesneg yn rhad ac am ddim i ffoaduriaid a cheisiwr lloches, ond dydyn nhw ddim yn rhoi'r un hawl i wersi Cymraeg am ddim.
17/09/2019 - 11:52
Y penwythnos yma bydd arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd â chynghorwyr o wahanol bleidiau a swyddogion o adran y Prif Weithredwr, i fforwm cyhoeddus a drefnir gan ranbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith er mwyn trefnu defnydd y cyngor ei hun o'r Gymraeg. Cynhelir y fforwm agored am 09.30 fore Sadwrn yma 21ain Medi yn Llyfrgell Caerfyrddin, a bydd cyfle i'r cyhoedd holi cwestiynau i'r cynghorwyr a chyfrannu at y trafod.
02/09/2019 - 14:36
Gwrthododd Comisiynydd newydd y Gymraeg ymchwilio i dros saith deg y cant o’r cwynion a dderbyniodd am ddiffyg gwasanaethau Cymraeg yn ei fis cyntaf yn y swydd - y ganran uchaf ers i’r Safonau ddod i rym - yn ôl gwybodaeth sydd wedi dod i law mudiad iaith.