Archif Newyddion

13/02/2019 - 16:11
Mae ymgyrchwyr wedi cyhuddo’r Llywodraeth o ‘geisio tanseilio annibyniaeth y Comisiynydd drwy’r drws cefn’ gan ‘lwgrwobrwyo'r Comisiynydd’ i newid ei strwythurau a’i gwaith, yn sgil cyhoeddi papur polisi newydd Gweinidog y Gymraeg. Mewn papur a gyflwynwyd yn hwyr ar gyfer cyfarfod pwyllgor diwylliant y Senedd heddiw (dydd Mercher 13eg Chwefror), dywed Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan:
08/02/2019 - 09:03
Mae mudiad iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu eu cwmni ynni adnewyddol newydd yn Ynys Môn, yn dilyn penderfyniad cwmni Hitachi, perchennog Horizon, i rewi eu cynlluniau ar gyfer codi atomfa yn yr Wylfa. 
04/02/2019 - 15:39
Mae mudiad iaith wedi croesawu’r newyddion heddiw (dydd Llun, 4ydd Chwefror) na fydd y cynnig ym Mhapur Gwyn y Llywodraeth ar y cwricwlwm i orfodi dysgu Saesneg  yn ymddangos yn y ddeddfwriaeth wedi’r cwbl.    
01/02/2019 - 19:08
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Cyngor Sir Caerfyrddin am beidio cynnal asesiad o effaith eu strategaeth gynllunio am y blynyddoedd nesaf ar yr iaith ac ar gymunedau Cymraeg. Daw cyfnod ymgynghori ar y "Strategaeth a ffefrir" gan y Cyngor i ben Ddydd Gwener nesaf, yr 8ed o
31/01/2019 - 13:07
Mae Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin wedi galw ar y Cyngor Sir i ddilyn esiampl Cyngor Ceredigion a mynnu fod y Prif Swyddog Gweithredol newydd yn gallu cyflawni ei waith yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg.
29/01/2019 - 10:57
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu cynigion Llywodraeth Cymru i orfodi cylchoedd meithrin yng Nghymru i addysgu'r Saesneg.   Yn ôl y papur gwyn ar y cwricwlwm newydd a gyhoeddwyd heddiw, mae bwriad gosod "dyletswydd ar bob ysgol a Lleoliad Meithrin a Gyllidir i addysgu Saesneg, fel elfen orfodol o'r cwricwlwm newydd i Gymru ... Er nad yw Saesneg yn un o'r pynciau hynny sydd angen statws statudol yn ôl [adroddiad yr Athro Graham Donaldson] Dyfodol Llwyddiannus..."  
24/01/2019 - 18:09
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i gynghorwyr Gwynedd wrthod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir cyn trafodaeth cyngor ar y mater heddiw (dydd Iau, 24ain Ionawr).  Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.  
24/01/2019 - 18:03
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad cynllun addysg ôl-16 heddiw drwy ofyn ble mae’r cyllid y tu ôl i'r cynllun. Mae hefyd yn galw’n benodol am glustnodi £10 miliwn ar gyfer prentisiaethau cyfrwng Cymraeg eleni.