Archif Newyddion

31/05/2023 - 20:01
Mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gâr wedi cyflwyno "Galwad Sir Gâr" i Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri. Yr un prynhawn, ag y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn lansio eu Strategaeth newydd i Hybu'r Gymraeg yn y sir - a luniwyd gan y Fforwm Iaith Sirol y mae Cymdeithas yr Iaith yn aelod ohono. Ar ran rhanbarth Caerfyrddin y Gymdeithas, esboniodd Ffred Ffransis:
26/05/2023 - 10:11
Ar faes yr Eisteddfod ddydd Llun 29 Mai bydd Cymdeithas yr Iaith a’r elusen meddwl.org yn cynnal trafodaeth banel am bwysigrwydd darparu gwasanaethau iechyd a lles i blant a phobl ifanc Dywedodd Gwerfyl Roberts, Cadeirydd Grŵp Iechyd Cymdeithas yr Iaith:
25/05/2023 - 08:52
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhyddhau cynnwys llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, sydd yn anwybyddu galwad y Gymdeithas am Ddeddf Eiddo i reoli'r farchnad dai. Ar ran y Gymdeithas dywed Jeff Smith, Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:
22/05/2023 - 17:42
Gyda deunaw mis ar ôl o gyfnod y Cytundeb Cydweithio rhwng y Llywodraeth a Phlaid Cymru mae Cymdeithas yr Iaith wedi pwysleisio bod angen prysuro os am gyflawni addewidion y cytundeb. Dywedodd Robat Idris, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Mae nifer o bethau canmoladwy yn y Cytundeb Cydweithio fyddai'n gwneud gwahaniaeth i'r Gymraeg ac i'n cymunedau, ond eu gweithredu yw'r peth creiddiol i hynny.
19/05/2023 - 10:11
Mae adroddiad Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd ar y fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn dangos bod angen Bil Addysg Gymraeg sy'n rhoi'r Gymraeg i bawb. Yn ôl Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:
14/05/2023 - 08:45
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Adran Addysg Cyngor Ynys Môn o geisio ail-wisgo hen bolisi o gau ysgolion gwledig mewn dillad newydd. Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar hyn o bryd (ac yn dod i ben ddydd Mercher nesaf 17/5) ar Strategaeth ddrafft "Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Gymraeg" sydd â bygythiad ymhlyg i gau hyd at 17 o ysgolion cynradd sydd â llai na 91 o blant ynddynt. Ar ran y Gymdeithas, dywed Ffred Ffransis:
10/05/2023 - 17:32
Wedi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gymeradwyo ei Strategaeth Hybu’r Gymraeg ddoe, Mai 9, dywed Cymdeithas yr Iaith ei bod yn beth da bod y Cyngor yn derbyn bod cyfleoedd i blant ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd y tu allan i’r cartref a’r ysgol yn hanfodol, ond nad ydy gweithgareddau achlysurol a dathliadau unwaith y flwyddyn yn cyflawni hyn. 
07/05/2023 - 18:20
Er gwaetha'r tywydd fe wnaeth torf o dros 1500 o bobl yn rali Nid yw Cymru ar Werth heddiw ymrwymo i ddyfodol ein cymunedau lleol a danfon neges glir at y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, bod angen Deddf Eiddo sydd yn rheoleiddio'r farchnad. Yn ôl Jeff Smith, Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith:
05/05/2023 - 16:19
Mae gan y Gymdeithas gyfle cyffrous i unigolyn gweithgar ymuno â’n tîm staff bach ond effeithiol. Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol: Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol i arwain ar ein gwaith cyfathrebu, polisi ac ymgysylltu gwleidyddol ar draws ein meysydd ymgyrchu. Mae hon yn swydd hynod bwysig sy'n ganolog i lwyddiant y Gymdeithas fel mudiad ymgyrchu effeithiol sy'n gosod agenda flaengar ar gyfer y Gymraeg.
01/05/2023 - 23:48
Wythnos cyn rali fawr 'Nid yw Cymru ar Werth' yng Nghaernarfon ar ddydd Llun 8 Mai, mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi gosod sticeri a pheintio sloganau yn galw am Ddeddf Eiddo ar adeiladau Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Chyffordd Llandudno.