Caerfyrddin Penfro

Ysgol Llangennech - newid yn bwysig i'r sir gyfan

Wrth ymateb i ddigwyddiad wedi ei drefnu i wrthwynebu newid Ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith:
"Mae newid ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg yn bwysig i'r sir gyfan yn ogystal â Llangennech. Dim ond addysg Gymraeg fydd yn sicrhau bod plant yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn sicrhau cyfleoedd gwaith a chymdeithasol iddynt yn y dyfodol.

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

20/02/2017 - 19:30

Ystafell dop y Queen's, Caerfyrddin

Cyfle i drafod beth nesaf o ran cynllunio dyfodol ein cymunedau; a materion eraill sydd yn effeithio arnon ni yn Sir Gâr.

Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru
 

"Save our Communities" - Cymdeithas Plea to Council

In her closing speech at a Public Forum in Carmarthen today (Saturday 28th of January), the regional Chair of Cymdeithas yr Iaith appealed to Carmarthenshire County Council to use next year's revision of the Local Development Plan (LDP) to ensure that young people have the chance to make their future in our local Welsh-speaking communities.

People from local communities all over the county came to the Forum to explain to leading councillors and officers how the housing market, planning policies and the lack of services were undermining Welsh-speaking communities.

“Gweithredwch er lles cymunedau” – neges i Gyngor Sir Gâr

Wrth gloi Fforwm agored yng Nghaerfyrddin heddiw (dydd Sadwrn yr 28ain o Ionawr) mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) flwyddyn nesaf i sicrhau fod dyfodol i bobl ifanc yng nghymunedau Cymraeg y sir.

Daeth pobl o gymunedau ar draws y sir i'r Fforwm i rannu eu profiad nhw o effaith y farchnad dai, polisïau cynllunio, a sut mae colli neu ddiffyg gwasanaethau yn tanseilio cymunedau gyda chynghorwyr blaenllaw a swyddogion perthnasol.

Thank you Carmarthenshire Council for leading the way

In response to Carmarthenshire County Council's decission to approve the recommendation to change the language category of Llagnnech school for to become a Welsh school David Williams, vice-chair of Cymdeithas yr Iaith in Carmarthenshire said:

Diolch i gyngor Sir Gâr am ddangos arweiniad

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Sir Gaerfyrddin i gymeradwyo argymhelliad i newid ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd David Williams, is-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn rhanbarth Caerfyrddin:

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu

15/03/2017 - 19:00

Y Llwyfan, Caerfyrddin

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Sir Gaerfyrddin

Mae Llywodraeth Prydain yn cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Dewch i leisio barn am yr ymgyrch i ddatganoli darlledu a beth fydd rôl S4C fel darlledwr datganoledig.

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

10/01/2017 - 19:00

Tafarn y Queen's, Caerfyrddin

Cynllunio Dyfodol i'n Cymunedau Cymraeg - Tynged yr Iaith Sir Gâr

28/01/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin

Sut mae'r Farchnad a Datblygiadau Tai'n effeithio ar eich cymuned chi ?
Dewch â'ch hanes a thystiolaeth i gyfarfod cyhoeddus