Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

25/02/2016 - 19:00

Yn y Mwntan (y Mountain Gate), Tycroes

* Yn dilyn cyfarfod Tynged yr iaith Sir Gâr ddiwedd Ionawr mae angen cadw pwysau ar y Cyngor Sir - dere i fod yn rhan.

*Digwyddiadau - bydd gyda ni stondin gwybodaeth mewn ambell le dros y misoedd nesaf, cyfle  glywed mwy

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu rhannu ceir cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru / 01559 384378

 

What message is Pembrokeshire County Council sending?

In light of the fact that Pembrokeshire County Council intends to challenge some of the Welsh Language Standards, Cymdeithas yr Iaith has highlighted the fact that two new Welsh schools are to be opened, and questioned what example the Council itself is setting.

The Welsh Language Standards are requirements set on all local authorities by the Welsh language Commissioner.

Bethan Williams, area officer for Cymdeithas yr Iaith in Dyfed said:

Pa esiampl gan Gyngor Sir Penfro?

Yn sgil y ffaith bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu herio rhai o'r Safonau Iaith mae Cymdeithas yr Iaith wedi tynnu sylw at y ffaith bod dwy ysgol Gymraeg newydd i gael eu hagor, ac yn holi pa esiampl mae'r Cyngor ei hun yn ei osod.

Mae Comisynydd y Gymraeg wedi gosod disgwylidau ar bob awdurdod lleol i gydymffurfio â Safonau.

Dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith

'When will we see a timetable?'

In response to an update to the Carmarthenshire Council's Language Strategy Action Plan Tynged yr Iaith Sir Gâr (fate of the language in Carmarthenshire) meeting asked when the Council will put a timetable in place in order to enable it to work in Welsh.

Sioned Elin, Chair of Cymdeithas yr Iaith in Carmarthenshire:

Cyngor Sir Gâr yn gweithredu'n fewnol yn Gymraeg, 'Pryd cawn ni amserlen?'

Wrth ymateb i ddiweddariad i Gynllun Gweithredu Strategaeth Iaith Cyngor Sir Gaerfyrddin fe wnaeth cyfarfod Tynged yr Iaith Sir Gâr ofyn pryd fydd amserlen yn ei lle i alluogi'r cyngor i weithio'n Gymraeg.

Meddai Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith:

Former Council Chairs call for action on language

A number of former Chairs of Carmarthen County Council have called on the authority to take action on the Welsh language ahead of a public forum in Carmarthneshire on Saturday.

Cyn-Gadeiryddion Cyngor Sir yn galw am weithredu dros y Gymraeg

Cyn cyfarfod agored i drafod y Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin mae nifer o gyn-Gadeiryddion Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi galw ar yr awdurdod i weithredu er budd y Gymraeg .

Cell Penfro

26/01/2016 - 19:00

Tafarn Sinc, Rhos y Bwlch (Rosebush)

Ble yn Sir Benfro fydd taith Gweledigaeth 2016 Ymlaen Cymdeithas yr Iaith yn galw? Dewch i rannu syniadau

Mwy o wybdoaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Small communities are continuously put under pressure

In light of Carmarthenshire County Council Executive Board's decision not to prioritise Adult Community Learning Services Sioned Elin, Chair of Cymdeithas yr Iaith in Carmarthenshire said:

Ein cymunedau a'r di-freintiedig sy'n cael eu gwasgu bob tro

Wrth ymateb i benderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin i beidio blaenoriaethu Gwasanaethau Dysgu Caerfyrddin dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith:
“Rydyn ni'n deall bod llai o arian yn cael ei roi i'r cyngor ar gyfer gwasanaethau addysg oedolion ond mae'r cyngor wedi bod wrthi'n edrych ar y gyllideb yn ddiweddar ac yn bwriadu cwtogi ar wasanaethau eraill hefyd. Beth fydd yma ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol - pwy fydd eisiau byw yma, a phwy fydd yn gallu byw yma?”