Caerfyrddin Penfro

A Welsh school for Haverfordwest a step closer

In an extraordinary council meeting today (Thursday 21 April) Pembrokeshire County Council agreed on a site for the proposed 3-16 Welsh school in Haverfordwest.

Bethan Williams, Cymdeithas yr Iaith's area officer for Dyfed said:

Ysgol Gymraeg i Hwlffordd Gam yn Nes

Mewn cyfarfod cyngor arbennig heddiw (dydd Iau 21ain o Ebrill) penderfynodd cyfarfod llawn Cyngor Sir Benfro ar safle ar gyfer ysgol Gymraeg 3-16 yn Hwlffordd.

Dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

25/04/2016 - 19:00
Mae cyfle i adeiladu ar gyfarfod diwethaf Tynged yr Iaith Sir Gâr, oedd yn trafod iaith gwaith Cyngor Sir Gâr. Sut gallwn ni gadw disgwyliadau ar y cyngor i wneud y Gymraeg yn brif iaith?
 

An increase in tax for second homes and empty homes in Pembrokeshire

Following Pembrokeshire County Council's decision to impose an additional tax of 50% on empty houses and second homes, set up a working group to review the impact of the decision and allocate the extra money to funding affordable housing and local services, Tamsin Davies Chair of Cymdeithas' Sustainable Communities group said:

Treth ychwaneol i ail dai a thai gwag yn Sir Benfro

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Benfro i osod treth cyngor o 50% ar dai gwag ac ail gartrefu, i sefydlu gweithgor i adolygu effaith y penderfyniad a bod yr arian ychwanegol yn mynd at gronfa dai fforddiadwy a gwasanaethau lleol dywedodd Tamsin Davies, cadeirydd grŵp cymunedau cynaliadwy  o Gymdeithas yr Iaith:

Let it be a new start, not just a temporary reprieve – Cymdeithas tell Council

In welcoming the decision of Carmarthenshire County County Council's Education and Children'r Scrutiny Committee today to allow Bancffosfelen and Llaneli schools more time to assemble the case for survival Cymdeithas called on the Council to make this a new start, not just a temporary reprieve.

Ffred Ffransis Said:

Dechrau newydd, nid ateb dros dro – galwad Cymdeithas yr Iaith i Gyngor Sir Gâr

Wrth groesawu penderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw i roi mwy o amser i ysgol Bancffosfelen a Llanedi baratoi cynllun i sicrhau dyfodol eu hysgol mae'r Gymdeithas wedi galw am i hyn fod yn ddechrau newydd i'r Cyngor yn hytrach na bod yn fesur dros dro.

Dywedodd Ffred Ffransis:

Y ffordd ymlaen i ysgolion pentrefi cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bwyllgor o Gyngor Sir Caerfyrddin i gyfarwyddo swyddogion y Cyngor i “weithio mewn partneriaeth gyda llywodraethwyr ysgol leol i ddatblygu model newydd a allai greu gobaith i gymunedau eraill.”

Mae llywodraethwyr a’r gymuned leol ym Mancffosfelen wedi brwydro i gadw eu hysgol ers 12 mlynedd ers i’r Cyngor Sir roi’r ysgol ar restr o ddwsinau o ysgolion yr hoffent eu cau. Ddydd Mercher nesaf, bydd Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant y Cyngor yn trafod dyfodol yr ysgol.

Celebrating St David's Day with a new language policy as well as a parade? - Cymdeithas yr Iaith's question to Carmarthenshire County Council

In an open letter to the leader of Carmarthenshire County Council (Cllr Emlyn Dole) and to the chair (Cllr Mair Stephens) and vice chair (Cllr Cefin Campbell) of the Welsh language Advisory Panel, Cymdeithas has asked whether the Council will have a new language policy in place by the end of the month as it has promised.

Dathlu Gŵyl Dewi trwy bolisi iaith newydd yn ogystal â phared? - Cwestiwn i Gyngor Sir Gâr

Mewn llythyr agored at arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin (Cyng Emlyn Dole) ac at gadeirydd (Cyng Mair Stephens) ac is-gadeirydd (Cyng Cefin Campbell) y Panel Ymgynghorol ar y Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith wedi holi a fydd polisi iaith newydd gan y Cyngor Sir erbyn diwedd y mis.