Archif Newyddion

11/11/2003 - 16:50
Dydd Sadwrn yma (Tachwedd 15), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyhoeddu enwau'r llu o gynghorau cymuned - o bob rhan o Gymru - sydd wedi datgan cefnogaeth i'w ymgyrch tai trwy arwyddo'r - Datganiad dros ddyfodol cymunedau Cymru.
29/10/2003 - 16:53
Am 9.30 o'r gloch dydd Iau yma (Hydref 30), bydd rhai o aelodau ifanc Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion yn cyflwyno deiseb i Dai Lloyd Evans, Arweinydd y Cyngor Sir. Mae'r ddeiseb yn mynegi gwrthwynebiad i'r polisiau tai a amlinellir yn y Cynllun Datblygu Unedol presennol ac yn galw ar y Cyngor i weithredu strategaeth gyflawn er lles cynunedau Cymraeg y sir.
15/10/2003 - 15:57
Yn dilyn cyhoeddi cyllideb drafft y Cynulliad ddoe, bydd Cymdeithas yr Iaith heddiw yn tynnu sylw Aelodau'r Cynulliad at rai o'r camau hynny sydd angen eu cymeryd, cyn cyflwyno'r fersiwn derfynol ym mis Tachwedd, er mwyn sicrhau dyfodol i'n cymunedau Cymraeg. Bydd hyn yn digwydd mewn cyfarfod lobio a gynhelir am 1pm yn Ystafell Bwyllgor 5.
14/10/2003 - 16:23
Yfory (Mercher, Hydref 15), bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal diwrnod lobio yn y Cynulliad Cenedlaethol er mwyn tynnu sylw at y camau hynny y dylai Llywodraeth Cymru eu cymeryd erbyn cyhoeddi ei gyllideb lawn, er mwyn sicrhau dyfodol i'n cymunedau Cymraeg. Bydd hyn yn waith amserol iawn, gan fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r fersiwn draft o'r gyllideb honno heddiw.
10/10/2003 - 16:11
Yn dilyn cyfarfod o gabinet Cyngor Ceredigion a gynhaliwyd yr wythnos yma mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo arweinyddiaeth y Cyngor o fethuín llwyr ag ymateb i ddyheadau pobl y sir, gan baratoi Cynllun Datblygu Unedola fydd yn sicrhau dyfodol i gymunedau lleol aír iaith Gymraeg.
29/09/2003 - 16:42
Yn Aberystwyth prynhawn dydd Sadwrn (27/09/03) , am 1pm, cynhaliodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yr ail brotest mewn cyfres yn erbyn cwmni McDonalds. Prif fwriad y brotest oedd galw ar y cwmni i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn. Ar yr un pryd, roedd y protestwyr yn galw ar y cwmni i gefnogiír economi leol, trwy wneud defnydd o gynnyrch amaethwyr lleol.
29/09/2003 - 16:39
Disgwylir cynulliad da i ddod ynghyd i gyfarfod cyhoeddus ym Mhenygroes, heno nos Lun Medi 29ain, i drafod un o bynciau poeth y dydd. Cynlluniau ELWa a'r bygythiad i'r 6ed dosbarth mewn sawl ysgol yn Arfon sydd wedi ysgogi Cymdeithas yr Iaith i drefnu'r cyfarfod.
24/09/2003 - 16:45
Ar drothwy'r ddadl ar dai fforddadwy a fydd yn cael ei gynnal yn y Cynulliad prynhawn yma, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu a phob un o Aelodau'r Cynulliad yn tynnu eu sylw at gamau penodol y gall y llywodraeth eu cymryd i leddfu'r sefyllfa. Pwysleiswyd fod rhai camau y dylid eu cymryd erbyn cyllideb nesaf y Cynulliad.
12/09/2003 - 16:54
Yng Nghaerfyrddin yfory, am 1pm, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cychwyn cyfres o brotestiadau yn erbyn cwmni McDonalds. Prif fwriad y brotest fydd galw ar y cwmni i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn. Ar yr un pryd, bydd y protestwyr yn galw ar y cwmni i gefnogi'r economi leol, trwy wneud defnydd o gynnyrch amaethwyr lleol.
10/09/2003 - 17:14
Bydd pentrefwyr Penygroes yn dod gyda'i gilydd yr wythnos nesaf (Medi 22) i brotestio yn erbyn gostyngiad yn oriau'r banc yn y pentref.