Cymunedau Cynaliadwy

Gweinidog yn ‘rhy brysur’ i drafod cymunedau Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi mynegi pryder am y ffaith nad oes gan Weinidog Llywodraeth Cymru ddigon o amser i drafod argyfwng cymunedol y Gymraeg.

Mewn ymateb i lythyr gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg at y Gweinidog John Griffiths yn gofyn am gyfarfod i drafod effaith newidiadau cynllunio ar yr iaith, mae gwas sifil yn dweud bod ‘ ei ddyddiadur yn llawn ’. Daw’r newyddion er bod pwyslais mawr yn strategaeth iaith Lywodraeth Cymru ar yr her gymunedol sy’n wynebu’r Gymraeg.

Pryder am effaith Gymraeg newidiadau cynllunio

Mae ymgyrchwyr wedi codi pryderon heddiw y gallai’r Llywodraeth dorri ei haddewidion i’r Gymraeg gyda'i newidiadau arfaethedig i’r gyfundrefn gynllunio.

Bil i 'israddio'r Gymraeg'? Pryder am Fil Cynaliadwyedd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi rhybuddio y gallai ymrwymiad cyrff cyhoeddus i'r Gymraeg gael ei israddio fel canlyniad i ddeddfwriaeth newydd yn ymwneud â datblygu cynaliadwy.

Ymgynghoriad - y Bil Datblygu Cynaliadwy

Gallwch ddarllen ymateb Cymdeithas yr Iaith i ymgynghoriad blaenorol y Bil Datblygu Cynaliadwy yn llawn trwy bwyso ar y ddolen isod

Ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y Bil Datblygu Cynaliadwy - Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (PDF)

Lansiad Taith: Angen Cynghrair Cymunedau

Lansiodd Dafydd Iwan daith hanesyddol ymgyrchwyr iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

Cymorth cyntaf i'n cymunedau Cymraeg? Cymdeithas ar daith

Datgelwyd lluniau "ambiwlans" arbennig heddiw a fydd yn cludo ymgyrchwyr iaith o gwmpas y wlad fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Bydd taith "Tynged yr Iaith", a enwyd ar ôl anerchiad gan Saunders Lewis ac a sbardunodd sefydlu'r mudiad iaith, yn dechrau ar y daith o faes Eisteddfod yr Urdd ac yn trafod yr heriau i ddyfodol yr iaith ar lefel gymunedol.

Bil Cynllunio - cyfle i greu cymunedau cynaliadwy

Bil Cynllunio - cyfle i greu cymunedau cynaliadwy

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Rali Wylfa B: Brwydr teulu yn frwydr dros gymunedau Cymraeg

Mae'r frwydr dros ddiogelu tir teulu o Ynys Môn yn ficrocosm o’r frwydr dros gymunedau Cymraeg, dyna fydd neges rali yn erbyn datblygu atomfa niwclear newydd yn y sir heddiw.

Census results will highlight the crisis facing our Welsh communities

In a message to members at the beginning of Cymdeithas yr Iaith's half centenary year, the Society's Chair Bethan Williams has warned that the Census results - to be released in 2012 - will highlight the crisis facing our Welsh-speaking communities.

Ymgynghoriad TAN 20 - ein hymateb