Addysg

Condemnio Cyngor dros ddiffyg ysgol Gymraeg yn Grangetown

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio penderfyniad cabinet Cyngor 
Caerdydd i fwrw ymlaen â chynllun i beidio â sefydlu ysgol Gymraeg i Grangetown, 
Caerdydd fel un ‘cywilyddus’. 

Daeth tua 50 o ymgyrchwyr lleol i biced tu allan i gyfarfod cabinet y cyngor 

Cyngor Caerdydd yn rhwystro twf addysg Gymraeg

Mae Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r helynt am ysgol Gymraeg yn Nhrelluest (Grangetown).

‘Dileu Addysg Gymraeg Ail Iaith’ - galw am roi diwedd ar ysgolion Saesneg

Mae dileu addysg Gymraeg ail iaith yn un ffordd hanfodol o sicrhau bod plant yn cael mynediad teg at yr iaith ac o ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad, yn ôl papur polisi a gyflwynwyd i adolygiad Llywodraeth gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Penderfyniad i gau ysgolion - rhaid cyfeirio y penderfyniad i'r Cyngor llawn.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw i benderfyniad Cyngor Gwynedd i gau Ysgolion Carmel a Fron i gael ei gyfeirio at gyfarfod o'r Cyngor llaw.

 

Dywedodd Osian Jones – swyddog rhanbarth y gogledd Cymdeithas yr Iaith.

 

“Dyma'r penderfyniad cyntaf y Cyngor i gau ysgolion pentrefol Cymraeg yn dilyn cyhoeddi ffigyrau'r Cyfrifiad, sydd wedi dangos bod bygythiad i ddyfodol y Gymraeg”

Buddugoliaeth Ysgol Carno - gobaith i gymunedau eraill

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu argymhelliad gan bennaeth addysg Cyngor Powys i gadw Ysgol Carno ar agor fel rhan o’i chynlluniau ad-drefnu addysg.

'Shock' over scarce Welsh language training funding

LESS than four thousand pounds out of a seventeen million pound budget was spent on Welsh medium community education for adults, according to figures given to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

'Ysgytwad’ cyn lleied o wariant ar hyfforddiant Cymraeg

LLAI na phedair mil o bunnau allan o gyllideb o bron i £17 miliwn sydd wedi ei wario ar addysg cyfrwng Cymraeg i oedolion yn y gymuned, yn ôl ffigyrau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Cynnig i gau Ysgol Llanddona - gwrthwynebiad

 

YMATEB CYMDEITHAS YR IAITH I’R DDOGFEN YMGYNGHOROL AM Y CYNNIG I GAU YSGOL LLANDDONA

DATGANWN EIN GWRTHWYNEBIAD I’R CYNNIG – Y CYFEIRIR YN GYSON YN Y DDOGFEN ATO FEL “OPSIWN 3” – I GAU YSGOL LLANDDONA., A HYNNY AM Y RHESYMA CANLYNOL –

 

Gwrthwynebu cau ysgol Ynys Mon

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol "yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu